ZiskejZdravi.cz

Víte, že se setkáváte s okultismem či spiritismem?

Možná se budete divit, ale s nějakou formou okultismu, či spiritismu se dnes setkává většina lidí. Že o tom nevíte? Tajemno a záhady přitahují lidi a televizní filmy jsou okultismu i spiritismu plné. Alternativní medicína - například hypnóza, akupunktura, homeopatie, kyvadélko, kineziologi, jóga a jiné fungují na principu doptávání se, či napojení na jiné síly a energie, ale přemýšleli jste na koho? Věštectví jako jsou horoskopy, karty, doptávání se zemřelých, vidění přírodních bytostí jako jsou skřítkové, víly, ufo, andělské bytosti to vše je součástí okultních a spiritistických tajemných sil.

Spiritismus učí, že duchové zemřelých mohou navazovat spojení s lidmi prostřednictvím média. Média jsou mluvící, píšící, kreslící, uzdravující apod.

Podle Písma je známo, že „nesmrtelná duše" neexistuje, nejsou to duchové zemřelých, ale jsou to projevy padlých (ďáblových) andělů.

Kazatel 9,5 - Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla.

Spiritisté jsou sami oklamáni, věří-li, že skrze media mluví duchové zemřelých lidí.

Prvním médiem byl had

Had byl nejchytřejším ze všech tvorů a ďábel si ho proto použil za prostředníka „médium" a skrze něj svedl člověka k hříchu.

Genesis 3,1-6 - Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" „Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘" Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl.

Ďábel je rovněž původcem učení o nesmrtelnosti člověka („nesmrtelná duše") Toto lživé učení zvěstoval již prvním lidem: „Nezemřete, ale budete jako bohové ..."

Je to satanovo učení, tvrdí-li se, že smrt není skutečnou smrtí, nýbrž je to jakýmsi přechodem do života. Žel se tomuto učení věří téměř ve všech náboženstvích, včetně některých křesťanských denominací.

Když se satanovi podařilo svést lidi do hříchu, neměl již zapotřebí komunikovat s lidmi prostřednictvím nižšího stvoření, nýbrž ve všech dobách tomu používal lidi, kteří se mu vědomě, či nevědomě vydali do jeho rukou.

Písmo zakazuje věštění a vyvolávání duchů

A) Nedotazujte se mrtvých

Izaiáš 8,19 - Jistě vám řeknou: „Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí." To se lid nemá ptát svého Boha? To se má ptát mrtvých na živé?

Nemáme se tudíž ptát mrtvých, ale samotného Boha. Pokud víme, že mrtví nevědí nic a lidé se i přes výslovný zákaz Boha doptávají duchů zemřelých, pak přicházejí duchové ďábla a lidé se stávají obětí nebezpečných a osudných klamů.

B) Žádní věštci a hadači

Deuteronomium 18,9-12 - Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání.

Již lid izraelský dostal od Hospodina příkaz, aby mezi sebou netrpěl věštce a hadače.

Dnes jsou to ale právě mnozí křesťané, kteří vyhledávají hadače a věštce a ještě raději se uchylují ke spiritistickým seancím.

C) Izraelský král Saul zahynul proto, že se od přímé rady svého Boha uchýlil k věštkyni - mediu

Když Bůh Saula opustil, pro jeho hřích, Saul se šel poradit s „duchem věšteckým". Vešel za noci k věštkyni Endor a žádal ji, aby mu mohla vyvolala zemřelého proroka Samuele, aby se s ním mohl poradit. Věštkyni se zdánlivě podařilo vyvolat „ducha" zemřelého proroka. Ve skutečnosti to však nebyl jeho duch, nýbrž byl to satan, který na sebe vzal podobu proroka a napodobil i jeho hlas.

Celý příběh je zapsán Bibli: 1 Samuelova 28,3-19

Satan má totiž moc proměnit se i v anděla světla a proto docela snadno napodobí např.  i charakteristické rysy zesnulých, jako to bylo v tomto případě.  2. Korintským. 11,14

V Saulově případě a stejně i  v současnosti satan a jeho padlí andělé používají  jako mocný nástroj svého klamu někdy i pravdu.

Svědčí o tom verše 1 Samuelova 28,15-19. Mj. Saulovi bylo „duchem" oznámeno, že on a jeho synové druhý den zahynou. A tak se také stalo. Saul však zahynul právě proto, že se radil s tímto „duchem věšteckým"...

1. Paralipomenon 10,13-14 -  Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem, místo aby se radil s Hospodinem.

Spiritismus dnes

a) Novodobý spiritismus vznikl v polovině 19. století, v domě rodiny Foxovy v Hydesvillu. V přítomnosti dvou dcer Foxových se v domě ozývalo jakési klepání, které vzbuzovalo jejich pozornost. Na položené otázky se ozývalo další klepání jako odpovědi. Od této doby se spiritismus rozšířil po celém světě.

b) Půdu pro rozšíření spiritismu připravily církve a to šířením pohanského učení o „nesmrtelnosti lidské duše". Právě v církvích se spiritismus a okultismus šíří jako lavina. V mnohých případech se sami duchovní přiznávají ke spiritismu nebo naukám, která s ním souvisí.

c) Spiritismus je dvojího druhu: spekulativní a náboženský. Ve spekulativním, kde se za peníze zprostředkují různé odpovědi, je mnoho prostého podvodu a vychytralosti. Následkem je, že mnozí si myslí, že celý spiritismus je podvod. To však neodpovídá skutečnosti.

d) Nejvíce rozšířený je spiritismus náboženský

Seance zpravidla začínají modlitbou a někdy i čtením Písma (!). Pak teprve přichází některé medium do tzv. transu - čili ve skutečnosti do něj vstupuje duch ďáblův (démon, padlý anděl)

A protože se mnohé předpovědi mohou naplnit, jsou spiritisté přesvědčeni, že je to učení od Boha a že je to nejlepší cesta, po které má lidstvo jít. Boží slovo nám však jasně a výslovně praví, že je to učení ďábelské.

Skutky apoštolů 16,16-18 - Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!" Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!" V tu chvíli byl pryč.

Dívka, o které je zpráva v těchto verších, nemluvila o apoštolech nic špatného, naopak mluvila o nich jen pravdu, a přece skrze ni mluvil duch ďábelský. Proto také byla ihned učiněna přítrž jejímu působení, aby duch, kterým byla ovládána, nebyl ztotožňován s Duchem toho, v jehož jménu apoštolové působili.

Cesta do zahynutí

Spiritismus vede lidi do zahynutí, protože je popíráno a zkreslováno vykoupení v Ježíši Kristu.

Podle učení spiritismu budou všichni lidé spaseni a dokonce i sám ďábel. Kdo zde žil špatně, bude mít příležitost odtrpět své viny v dalším životě, a nakonec se z něj stane dokonalá bytost.

Toto učení je v přímém rozporu se slovy Kristovými: „Kdo uvěří, bude spasen, kdo neuvěří, bude odsouzen".

Spiritisté také zavrhují učení Písma o andělech a tvrdí, že jsou to duchové zemřelých, nevěří v zmrtvýchvstání , přestože Bible obrací naději věřících právě na dobu vzkříšení.

Co je to okultismus?

Okultní znamená - tajemný, skrytý. Okultismus proto bývá někdy označován za „tajemnou vědu" protože se zabývá tajemnými, nadpřirozenými věcmi. Nejedná se však o žádnou vědu v pravém slova smyslu, ale pouze o další projevy duchovního vlivu padlých bytostí (satanských  sil).

K okultismu patří hypnóza, telepatie, astrologie, jasnovidectví, atd...

Jedná se o místa pro přímé působení duchovních mocností, které jsou Bohu a lidem nepřátelské. Pán Ježíš předpověděl, že v posledních dnech budou mnozí činit veliké zázraky a divy, takže by svedli i vyvolené, pokud by to bylo možné. Matouš 24,24-25

Spiritismus a okultismus přivádí lidi jednak do věčné smrti, ale také mnoho lidí mění, ničí je a přivádí k lékařům, kteří jim nepomohou.

Závěrem: VARUJME SE OKULTISMU A SPIRITISMU!!!

Nečtěme knihy, které se těmito tématy zabývají, rozhodně se neúčastněme seancí.

Mnoho lidí na svou zvědavost doplatilo a následky pociťují dodnes. A to včetně mnoha mladých lidí, kteří od návštěvy na seanci např. pociťují neklid, mají zlé sny, v noci vidí duchovní bytosti apod. Jedinou cestou, jak z těchto problémů ven, je JEŽÍŠ KRISTUS!!

Držme se Bible jako jediného směrodatného pramene popisujícího jediného skutečného BOHA a oblecme si plnou Boží zbroj - Efezským 6,11 -17.

Efezským 6,11-12 -  Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

www.dobakonce.cz

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?