ZiskejZdravi.cz

Zřekl se všeho aby nás zachránil, co uděláš ty?

Jsme Bohem vybízeni, abychom se zřekli všeho, co ničí naše tělo i našeho ducha. Abychom se navrátili k životu blízkému přírodě, který možná zdánlivě nenabízí tolik dočasného pohodlí a radovánek, zato vede k bližšímu vztahu s Bohem a naději na život věčný. Zdá se vám zatěžko zříci se moderního způsobu života a odevzdat svůj život Bohu? Vše čeho se vzdáme, je ničím proti tomu, čeho se pro nás musel vzdát náš milovaný Ježíš Kristus.

Bůh stvořil skrze svého Syna Ježíše Krista naši Zemi a dal nám život. Pán Ježíš Kristus, Stvořitel celého nekonečného vesmíru. To on nám dal k životu vše, co potřebujeme. Stvořil nás, stvořil každého ptáčka, každé stéblo trávy, každý strom, každého broučka, každou květinu. To On umístil na oblohu hvězdy, rozzářil slunce a vše uvedl do pohybu. To On stvořil celý vesmír, všechny vzdálené hvězdy, planety a galaxie. Pán Ježíš Kristus, Stvořitel celého vesmíru a dárce života. Každé probuzení do nového rána, každý náš krok, každé naše nadechnutí je jeho vůle.

Římanům 11,36 - Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.

Koloským 1,16-17 - Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je přede vším a jím všechno stojí.

Římanům 11,34-36 - „Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?" „Kdo mu co dal jako první, aby mu za to Bůh zaplatil?" Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.

Jan 1,10-11 - Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

Židům 1,2-3 - ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.

Ježíš Kristus, Stvořitel a Pán všeho, nesmrtelný, věčný, obětoval svoje postavení. Sestoupil ze svého trůnu, aby nás zachránil, vymanil člověka ze zajetí satana a jeho hříchu. Obětoval nesmrtelnost, opustil svůj trůn a přišel v lidském těle na tento svět, aby nás zachránil. Vsadil vše co měl, svůj život Stvořitele a Vládce vesmíru. Když by selhal a zhřešil jako Syn člověka, propadl by smrti, tak jako lidé.

Jako Syn člověka přišel na tento svět, zde žil a nezhřešil. Doléhalo na něj veškeré pokušení tohoto světa, byl zkoušen tak, jako nikdo jiný. Stvořitel a pán celého vesmíru, chodil po naší zemi, zkusil všechny útrapy tohoto světa. Byl ponižován, vysmíván, popliván a jako nevinný člověk tou nejhorší potupnou smrtí na kříži umučen.

Filipenským 2,7-8 - Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti - k smrti na kříži!

Tak dokonal své dílo vykoupení. Jako náš stvořitel, pán celého vesmíru, přišel na tento svět, zde žil, prolil svojí nevinou krev, abychom my hříšní mohli žít život věčný. Aby každý kdo v něj věří a řídí se jeho zákonem lásky měl život věčný. Prolil svojí nevinou krev, za mě, za tebe, abychom mohli jednou mít podíl na věčném království nebeském. Přišel, aby nás skrze svojí oběť smířil s naším Otcem nebeským. Jedině On jako náš Stvořitel nás mohl svojí obětí zachránit a vymanit za spárů hříchu. On nás tak miluje, že pro nás hříšné vsadil vše co měl, svůj život. Pro nás tak bídné a  nicotné, kteří nejsme v tom ohromném, nekonečném vesmíru ani jako zrnko písku.

Římanům 5,10-11 - Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

1. Timoteus 2,5-6 - Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.

2. Korintským 5,18-21 - A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Byla to neskutečná oběť, kterou pro nás Pán Ježíš Kristu udělal. Vsadil vše co měl, aby nás zachránil. Proto mu vzdejme čest a chválu, k němu jedinému se obracejme. Je to jediný prostředník, který může smýt naše hříchy, abychom jednou mohli stanout s vypraným rouchem před naším Otcem nebeským. Otevřeme mu své srdce, prosme o odpuštění hříchů a snažme se napravit naše nepravosti a vzdát se jich. Čiňme pokání, a připravme se na brzké setkání s naším Otcem. Cesta je u konce a dějiny našeho světa jsou již ve svém závěru. Připravme se a vyčistěme své srdce od všech špatností tohoto světa. Naučme se dodržovat srdcem Boží zákon, který je stále platný.

1. Jan 2,1-6 - Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: „Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on.

1. Jan 3,3 - Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.

Koloským 1,19-20 - Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi.

Židům 4,14-16 - Když máme tak úžasného velekněze - Božího Syna Ježíše, který vešel až do nebe - držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci.

Sám Ježíš Kristus nás vybízí:

Matouš 4,17 - Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!"

Modlitba: Pane Ježíši děkuji ti za tu ohromnou oběť, kterou jsi pro nás udělal. Že jsi vsadil vše co jsi měl, abych i já nicotný mohl jednou být s tebou ve tvém království. Pane Ježíši miluji tě a tobě chci sloužit celým svým srdcem. Ačkoli klopýtám, kam šlápnu, vím, že mě miluješ a toužíš, aby i já jsem mohl být jednou s tebou ve tvém království. Odpusť mi moje nepravosti a otevři mi mé srdce, veď mě svým Duchem svatým abych dokázal žít v lásce a souladu s tvým zákonem lásky, který jsi dal nám všem skrze svého služebníka Mojžíše. Otevři srdce všem lidem, kteří hledají pravdu, aby mohli pochopit hloubku tvé oběti pro nás. Aby mohli pochopit smysl tvého zákona a jak se připravit na brzké setkání s tebou. Přijď již brzy tvé království Amen.

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?