ZiskejZdravi.cz

Odkud se vzalo zlo?

Když se rozhlédnete kolem sebe a vidíte jak rychle mizí z lidské společnosti slušnost, úcta a láska, nejde nevidět, že na našem světě existuje zlo, které má stále sílící intenzitu.

Kde se vzalo? Proč?

Bible nám dává odpověď na to, jak vše začalo. Mluví o vzpouře proti Bohu v nebesích. Mocný anděl Světlonoš - Lucifer zatoužil být rovný Bohu a v jeho srdci se zrodila pýcha na svou moc a krásu a také závist, že není právě On rovný Bohu. Začal v nebesích, kde hřích nikdo neznal a vládla tam jen atmosféra radosti a štěstí, Boha obviňovat. Mluvil o tom, že Bůh vládne jen absolutní mocí a proto ho všichni musí poslouchat ze strachu a povinnosti. Takováto nařčení se jen těžko mohou vyvracet, že nejsou pravdivá. Zkuste svému dítěti dokazovat, že důvod, proč chcete aby vás poslouchalo je ten, že ho máte velmi rádi, a chcete pro něj jen dobro. Mnohé z dětí tomu nevěří a chtějí si dělat vše po svém, možná až časem zjistí, že to co říkal rodič byla vlastně pravda.

Izaiáš 14,12-14 - Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem, ty, jenž jsi srážel národy! Říkával sis přece v srdci: „Vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních; vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším."

Zjevení Jana 12,7-9 - V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Lucifer není žádný čert s rohy, je to mimořádně inteligentní bytost. Lhal v  nebesích a převedl vzpouru na naší Zemi tím, že svedl první lidi Evu a Adama. Bůh řekl, že když Adam a Eva snědí ovoce ze zakázaného stromu, zemřou. Satan popřel slova samotného Boha a řekl: nikoli nezemřete, ale otevřou se vám oči a budete jako bohové.  Eva v tu chvíli nedůvěřovala Bohu a přestoupila Boží příkaz. V tu chvíli vstoupila do života a štěstí lidstva smrt a utrpení, které prožíváme až dodnes. (více informací o smrti na webu www.cojeposmrti.cz)

Genesis 3,1-5 - Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" „Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi.  „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘" Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo."

Římanům 5,12 - Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.

Zjevení Jana 16,14 - Jsou to duchové démonů, kteří konají divy  a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.

Od té doby  Satan štve lidi a celé národy proti Bohu i sobě navzájem. Kdyby Bůh okamžitě tvrdě zasáhl, objevil by se v srdcích všech bytostí ve vesmíru strach a otázka "neměl Lucifer pravdu?" Zlo jako možnost by nebylo odstraněno. Bůh proto dal Satanovi čas, aby se projevil. Když svedl první lidi a začal působit jako mocné zlo na naší Zemi byl Satan i s jeho anděly na Zemi svržen. Země se stala divadlem pro celý vesmír.

1. Korintským 4,9 - Připadá mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místo v řadě, abychom se jako odsouzenci k smrti stali podívanou světu - lidem i andělům.

 

Celý vesmír žasne: Stvořitel umírá za své stvoření.

Zlo nemohlo být zničeno násilím, ale muselo být přemoženo Božím charakterem lásky a spravedlnosti. Muselo být dokázáno, že Boží zákon, na kterém stojí Boží vláda a soulad všech stvořených bytostí je dobrý a svatý a je vyjádřením Boží lásky k nám a nemůže být jen tak přestupován. Bůh ale netouží po otrocké poslušnosti, ale touží, abychom pochopili Jeho lásku k nám a svou poslušností tak vyjádřili naší vděčnost a lásku. (Více o stálé platnosti Božího zákona na webu www.desetprikazani.cz)

Galatským 4,4 - Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství.

Ježíš - Boží syn měl celému světu ukázat charakter Stvořitele, který své stvoření velmi miluje. Přestože odplatou za přestoupení Božího zákona je smrt, Bůh nás tolik miluje, že dal svého Syna, aby zemřel místo nás. Bůh k nám nemohl projevit více lásky než projevil a tak prokázal, že pro něj nejsme jen stvořené stroje, či nástroje které Ho mají uctívat, ale že jsme pro Boha velmi ceněné a drahocenné bytosti, za které neváhal položit svůj život.  Kdo z nás by položil život za některý ze svých výrobků? Dokážeme vůbec pochopit tu hloubku Boží lásky k nám?

Jan 3,16 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.

1. Jan 4,9 - V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život.

Ještě chvíli musíme snášet zde na Zemi Luciferovo zlo, ale byl poražen a čeká ho trest. Ježíš je ale východiskem a nadějí pro nás všechny, kdo Ho přijmeme do srdce. Kdo přijme Ježíšovu smrt za naše hříchy a tím se zbaví zla, bude moci přijít zpět k Otci Stvořiteli - Bohu Lásky.

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?