ZiskejZdravi.cz

Znáš smysl svého života?

V jednu chvíli jste mladí a plní sil a v druhou mládí odchází, přibývají vrásky. Za pár let klepe stáří na dveře a vy si kladete otázku, proč tu vlastně jsem? K čemu to všechno je? Má to nějaký smysl? Proč jsem se narodila zrovna JÁ? Odpověď na tyto otázky může zásadním způsobem ovlivnit náš život, ovlivní náš směr i konání, zkuste se proto na chvíli zastavit a popřemýšlet, jestli odpověď naleznete.

ŽIJEME-LI NÁŠ ŽIVOT BEZ VÍRY V BOHA:

možná nacházíme náš cíl života v tom, jak se postaráme o naše pokračovatele, naše děti a vnoučata. Je to přeci další generace, která zajistí, aby život dál pokračoval. Žijeme a konáme s láskou vše pro ně a doufáme, že jim vtiskneme do srdce také tyto vzácné hodnoty. Je to krásný cíl, ale upřímně, je to skutečně odpovědí na otázku, k čemu to vše je? Proč musí naše děti, ať už velké či malé trpět a prožívat dál svůj život? Zase pro další generaci?

Možná je naším smyslem života mít se dobře, zajistit si blahobyt a prostě si užít. Když už jsem tady, tak ať to za něco stojí ne. Mnoho lidí se tímto řídí a na první místo v jejich životě se dostává chuť, zábava a vášně. Touha, aby se dobře najedli, aby mohli cestovat a poznávat okolní svět, či prostě jen se bavit. Ano, jsme šťastní, když se máme dobře, ale je to skutečně pravý cíl a smysl života?

Nebo je naším cílem něco v životě znamenat a něčeho dosáhnout? Máme přece velké rozumové schopnosti, které je potřeba rozvinout a uplatnit. Pokud se na to zaměříme, jistě v životě mnoho dosáhneme a dokážeme. Druzí lidé pro nás budou mít uznání a my se budeme cítit naplnění.  Je to krásné, když lidé rozvinou své schopnosti a nadání, ale naplní to naše nitro a naše otázky po smyslu života doopravdy?

Východní náboženství k nám přinášejí nauky o hledání sama sebe až dosáhneme do stavu blaženosti - v podstatě nicoty, či se převtělíme do jiné formy života a staneme se třeba kočkou či dalším člověkem. Tato náboženství poukazují na teorie, které říkají, co se podle nich po smrti děje,   ale  upřímně: odpovídají smysluplně na otázku proč? Je snad smyslem života na zemi stát se kočkou, či rozplynout se v nic? K čemu by to bylo?

Podíváme-li se na životy slavných lidí, prezidentů, objevitelů, válečníků, králů, co oni si vzali sebou do hrobu? Ovlivnili dění na tomto světě, ale slova mnohých z nich jistě potvrdí, že vše byla marnost a když člověk umírá má stejně na rtech otázku PROČ? K ČEMU TO BYLO? CO BUDE DÁL?

Velký král Šalamoun, který měl obrovské bohatství, přepych a nic mu nechybělo, když byl na sklonku svého života řekl: Kazatel 1,14-Viděl jsem všechny skutky, které byly vykonány pod sluncem, a hle, to vše je marnost a honba za větrem.

Bez víry v Boha se může naším smyslem života stát v podstatě cokoli, ať je to cíl více, či méně pozitivní, ale přesto by zůstalo faktem, že jsme naprostí nic, shluk náhod a na otázku k čemu to vše je nedostaneme nikdy odpověď.

PŘIPUSTÍME-LI, ŽE EXISTUJE STVOŘITEL:

Připustíme-li, že existuje někdo nad námi, někdo, kdo nás stvořil pak můžeme hledat dál, jaký měl k tomu Bůh záměr? Proč je tu tedy tolik zla a zdá se že nic nemá smysl? Je Bůh opravdu tak mocný?Kam směřuje náš život na zemi a co s námi bude po smrti?

Z historických pramenů je nejdůvěryhodnější jako zdroj informací Bible, to potvrzuje již mnoho důkazů ať archeologických, velké množství přesně  naplněných proroctví i mnoho změněných životů lidí, kteří Bibli jako Boží slovo přijali. Bible nám hned na začátku dává odpověď na otázku:

Proč nás Bůh stvořil, jaký má náš život na zemi vlastně účel?

Genesis 1,27-28 - Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.

Bůh nás tedy stvořil s tím účelem, abychom byli k jeho obrazu, a abychom se starali o naší zemi. V jiné části Bible Bůh nazývá Abrahama svým přítelem, jinde nás nazývá svými dětmi, rozumíme tedy, že Bůh měl touhu stvořit někoho, s kým by si rozuměl a kdo by po něm toužil tak, jako On po nás. A proto nám k tomu dal svobodnou vůli a rozhodování.

Proč ale dnes Boha nevidíme a je tolik zla?

Když satan svedl první lidi Evu a Adama přišel do vztahu s Bohem Hřích, který tento vztah narušil. Hřích je porušení Božího zákona, a protože Bůh je svatý a hříšná bytost v jeho přítomnosti nemůže vydržet, člověk se tímto od zdroje lásky, dobroty, nesmrtelnosti  a přítomnosti našeho Boha odloučil. Tím vstoupila do našeho života smrt, zlo a utrpení.

Římanům 5,12 - skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt.

Je tedy vše ztracené nebo je naděje?

Bůh nás ale tolik miluje, že nás zahubit nechce. Je tolik ztrápený přílivem zla a ztrátou našeho bezhříšného postavení, a chce nás zachránit. Ukázal lidem plán - On sám pošle svého Syna, který místo nás za naše hříchy zemře. To se také stalo, když Ježíš Kristus ovlivnil celé dějiny a On náš Stvořitel přišel trpět a zemřít za naše vlastní viny. Kdo v Jeho Syna a Jeho oběť uvěří a přijme ji, bude mu odpuštěno, a bude se moci stát opět Božím dítětem. V den, kdy se Ježíš Kristus pro nás vrátí bude obnoveno naše prvotní postavení bezhříšného člověka.

Jan 3, 16-18 -„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.

Co je tedy smyslem života křesťana?

Deuteronomium 6,5-6 - Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazuji, ve tvém srdci.

Smyslem života křesťana je milovat svého Stvořitele a Vykupitele z celého srdce, celou duší a celou svou silou a nechat proměnit svůj život a srdce. Nechat náš život proměnit tak, aby byl stále více podobný dobrotě a lásce Boží, tak, jak to bylo před pádem do hříchu. Přijmeme-li Ježíše Krista do svého srdce můžeme také toužebně očekávat slavný den Kristova návratu, kdy se ujme vlády, zlo potrestá a nám navrátí naše ztracené postavení Božích dětí. To je touhou i životním cílem obráceného křesťana - být opět se svým drahým Otcem a Spasitelem Ježíšem Kristem.

Evangelium - dobrá zpráva pro vás!

Na naší zemi, která je zachvácená zlem vládne bolest, bída a nesmírné utrpení. Nejhorší ze všeho je ale beznaděj, kterou mnozí lidé prožívají, životní nejistota, nezodpovězené otázky, které sužují mnohá srdce. Nevědí proč tu jsou, kdo vlastně jsou a co s nimi bude po smrti. V celém vesmíru jsme méně než zrnko prachu, ztrácíme se v množství hvězd a ve vesmírných dálkách. Když se podíváme na snímky naší planety, sluneční soustavy, mléčné dráhy, která se pak vytratí v obrovském množství dalších hvězdných drah, říkáme si, co je vůbec člověk? Záleží na nás? Záleží na tom, co děláme, co s námi bude? I když se vám může zdát, v tom všem utrpení co prožíváme, že odpovědi na tyto otázky, ani smysl života  nemáme, Bible nám přináší tu nejkrásnější zprávu, kterou kdy můžeme zaslechnout.

Někomu na nás záleží! Přestože jsme jako zrnko prachu, záleží na nás našemu nebeskému Otci. Záleží mu na nás tolik, že i když jsme se svojí neposlušností od něj odloučili, obětoval na kříži pro naší záchranu svého vlastního syna Ježíše Krista.

1. Korintským 15,3-4 - Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.

Římanům 3,25-26 - Jeho Bůh určil za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše.

Jedině Ježíš Kristus dává našemu životu opět smysl a odpovídá na naše existenční otázky. Díky Ježíši Kristu víme proč jsme tady, odpovídá na otázku kdo jsme: 1. Janova 3,1 - „Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme!“ A co s námi bude:  2. Petr 3,13 - „My ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti."

Tato dobrá zpráva, evangelium, přesně jak Ježíš předpověděl obletěla již téměř celý svět a ukazuje na jedinou cestu k záchraně. Jan 14,16 - "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“  Evangelium je dobrá zpráva o tom, že tu žil a zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen Ježíš Kristus, Boží syn. Vzal na sebe náš hřích, který nás odloučil od přítomnosti Boha i celých nebes a vytvořil nám cestu zpátky. Tolik vás Stvořitel miluje. Ano, ať jste kdokoli, ať jste udělal cokoli špatného miluje i vás, a tato nabídka platí bez rozdílu pro všechny! Přijmete-li vírou tuto nabídku Kristus vstoupí do vašeho srdce,  vepíše do něj svůj svatý zákon a promění vás v nového člověka.

V našem nejistém životě, kdy si nemůžeme být jistí vůbec ničím ať se jedná o náš život, náš majetek, naše zaměstnání. Existuje jen jedna jistota, každý se jednou setká s Božím Synem Ježíšem Kristem. Tomuto setkání se nevyhne nikdo z lidí, ať Jej miluješ, ať jej nenávidíš, ať jsi lhostejný, ať před ním utíkáš, ať jsi ateista, přijde den, kdy se mu zodpovíš za svůj celý život.

Filipským 2,10-11 -  Aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Ano i vaše koleno se skloní před Ježíšem Kristem a budete vzpomínat na chvíle, kdy se vás Ježíš snažil zastavit a přivést k přemýšlení a obrácení se k němu, protože vás velmi miluje. Kristus nechce, abyste se s ním setkali v hrůze a strachu a proto ve vašem životě dopouští chvíle, kdy možná ulehnete na lůžko abyste přemýšleli, nebo zemře někdo z vašich blízkých a vámi to otřese tak, že  přemýšlíte o smyslu života a cítíte  pohnutí k pokání a hledání Boha. Využijte tyto chvíle zastavení, protože právě ony jsou projevem Boží lásky a usilováním o vaší záchranu. Dejte svou věc s Bohem do pořádku a zamyslete se nad tím, kolik Boha stála vaše záchrana. Aby vám mohl Bůh odpustit hříchy, musel náš trest který jsme zasloužili my, podstoupit  za nás Jeho vlastní milovaný Syn! Nedokážeme vůbec docenit tu nesmírnou hloubku Boží lásky a je pro vaší záchranu potřeba, abyste tento dar přijali a následovali Ježíše Krista ve svém životě. To je jediná věc, na které  skutečně záleží. Může se vám zdát, že záleží  na vašem zaměstnání, na vaší rodině, životním standartu, uznání od druhých lidí, velkém pokroku ve vědě, ale to všechno pomine! Jediné na čem skutečně záleží je to, jestli se teď rozhodnete pro Krista a umožníte mu, aby vás zachránil a dal  věčný život, který budeme prožívat již ve zcela jiných podmínkách.

Evangelium je dobrá zpráva o ukřižovaném Kristu, ale také zvěst o Jeho druhém příchodu a veliká naděje na setkání s ním. Ježíš Kristus nám zjevuje svou nesmírnou lásku, ale také upozorňuje, že cesta do Jeho království je úzká a varuje před tím, co se všechno musí stát, před jeho druhým příchodem. Proto nám nechal zapsat svou prorockou knihu Zjevení Jana, abychom nebyli zaskočeni, ale abychom stáli pevně v pravdě a očekávali s radostí a nadějí Kristův návrat. Mnoho lidí nazývá toto Kristovo varování strašením a odmítá ho. Ale není také kromě Kristovi oběti toto varování projevem Boží lásky k nám? Pokud vaše dítě neposlouchá, nevarujete ho snad před tím, než dostane trest? Stejné je to s námi hříšníky. Ježíš Kristus nám vytvořil cestu domů, ale dává nám zároveň s láskou a nadějí i výstražná upozornění,  jak zůstat věrnými.

Přijměte proto s radostí a vděčností nový a jediný opravdový smysl vašeho života. Uvěřte tomu, že vás někdo tolik miluje, i když si to nikdo z nás nezasloužíme. Uvěřte v nesmírnou oběť Ježíše Krista i za vás!

Zveme vás tedy proto, hledejte Boha, dokud je k nalezení, protože je zaslíbeno Matouš 7,7 - „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“ Bůh může být nalezen, ale jenom tam, kde se dává nalézt. Ve svém Slově Bibli. Tou jedinou cestou k Němu je Ježíš Kristus, je to jediné jméno v kterém je spása! Kdo se vydává nějakou jinou cestou, aby našel Boha nesmí se divit, když ho nenalézá. Je to nejdůležitější rozhodnutí ve vašem životě, Bůh vám dnes dává příležitost, abyste se rozhodli a přijali tento nezměrný Boží dar. Bůh nikoho nenutí, chce jen dobrovolné odevzdání se. Proto i  vy můžete dnes Boží nabídku přijmout, uchopit a již nepustit tuto jedinečnou šanci na život, kterou  vám nikdo jiný nenabídne. Vyznejte proto, že jste zasloužili zatracení, trest a smrt za své hříchy, které Boží Syn vzal na sebe místo vás. Berte svůj hřích vážně, pokořte se před Bohem a nezatajujte svou vinu, ale vyznejte jí v modlitbě. Věřte Božím slibům, že Ježíš zvítězil nad ďáblem a smrtí, a když toto přijmete do srdce, váš rozsudek je zrušen!

1. Jan 1,9 - Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.

5Mojžíšova 30,19 -  Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě.

Modlitba:

„Můj nebeský Otče, děkuji ti za tvou dobrou zprávu pro mne a za  oběť Ježíše Krista, který zemřel také za všechny mé hříchy. Děkuji, že tím chceš dát smysl mému životu a chceš mě zachránit. Prosím tě, abys dal víru do mého srdce a pomohl mi tuto tvou nabídku přijmout.  Odpusť mi prosím, že jsem až do teď žil život bez tebe a dopustil se tolika špatných věcí. Prosím tě, abys mi proměnil mé srdce, zbavil mě hříchu a dal moudrost porozumět tomu, jaký bych měl být a moudrost porozumět tvému slovu zapsanému v Bibli. Prosím pomoz mi být mezi těmi, kteří s radostí vejdou do tvého království lásky až se pro nás vrátíš.  Děkuji Ti Amen.“

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?