ZiskejZdravi.cz

I Boží vláda lásky stojí na zákonu

Vláda bez zákonů neexistuje. Prostě to není možné, nebylo by čím se řídit a udržovat pořádek. Od atomů až ke hvězdám je všechno podřízeno zákonům. Všichni lidé ať chtějí nebo nechtějí, jsou podřízeni celé řadě zákonů. Zákony jsou všude, jsou nepostradatelné. Jsou to zákony matematické, fyzikální či jiné. Základem mravního zákonodárství po celém světě je Desatero Božích přikázání.

Je to zákon, který je hodný obdivu a zvláště lidí, kteří se právy zaobírají. Je to zákon, který zachovává štěstí národů i jednotlivců. Desatero nebylo nikdy nahrazeno žádným jiným náboženským, či lidským zákonodárstvím. Desatero je základní a věčný zákon vesmíru. Je to obraz charakteru Boha, který je dokonalou spravedlností, je vyjádřením Boží myšlenky, Božího srdce.

3. Mojžíšova 11,44 - Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. (není-li uvedeno jinak jsou verše z Českého studijního překladu)

Římanům 7,12 - A tak Zákon je svatý i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.

Žalm 16,8 - Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši, Hospodinovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým. (Kral.)

Jedním z útoků namířeným proti Bohu je, že zrušil Svůj morální zákon - Desatero přikázání, a lidé je už nemusí dodržovat! Tento útok podrývá samotný základ Božího trůnu. Co by se stalo, kdyby náš národ zrušil své zákony? Zkuste si to představit. Vláda by padla! Není možné, aby existovala vláda bez zákona. Každé město, každá firma, každá církev má zákony, které se musí dodržovat, jinak by vládla naprostá anarchie a chaos. Přesto se říká, že Bůh  zákon nemá a tvrdí se, že Kristova smrt na Kalvárii osvobodila lidi od prokazování poslušnosti Jeho zákonu. To je útok proti samotnému Bohu a samotné podstatě či zákonitostem Jeho vlády.

Než se objevilo zlo, vládl v celém vesmíru mír a radost. Všechno bylo v dokonalém souladu s vůlí Stvořitele. Láska k Bohu byla nad vším, stvořené bytosti si vzájemně projevovaly nesobeckou lásku. Kristus, Slovo, jednorozený Boží Syn, byl jedno s věčným Otcem - jedno v podstatě, jedno v povaze, jedno v úmyslu - jediná bytost v celém vesmíru, která mohla znát všechny Boží plány a úmysly. Skrze Krista stvořil Otec všechny nebeské bytosti. "V něm bylo stvořeno všechno na nebi... - jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti." (Ko 1,16) Celé nebe uznávalo vládu Krista stejně jako vládu Otce.

Protože zákon lásky je základem Boží vlády, záviselo štěstí všech stvořených bytostí na jejich dokonalém souladu se vznešenými zásadami spravedlnosti.

Bůh si přeje, aby mu celé stvoření sloužilo z lásky a úcty, která vyvěrá z uvědomělého ocenění Božího charakteru. Nemá zájem o vynucenou věrnost a oddanost. Všem dává svobodnou vůli, aby mu mohli sloužit dobrovolně.

Jedna stvořená bytost se však rozhodla, že tuto svobodu zneužije. Hřích vznikl u toho, koho Bůh nejvíce poctil hned po Kristu, kdo mocí a slávou převyšoval ostatní obyvatele nebes. Před svým pádem do hříchu byl Lucifer (Světlonoš) prvním z cherubínů, svatý a neposkvrněný. "Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy... Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost." (Ez 28,12-15)  Více o vzniku zla najdete zde.

Bůh má vládu a Ježíš Kristus ji potvrdil

Ani Boží vláda nemůže existovat bez zákona. Stejně jako zákony vládnoucích národů, musíme respektovat a poslouchat všech deset Božích přikázání lásky, na kterých Boží vláda stojí. Jsou pro všechno tvorstvo tak důležité, že je Bůh nemohl jen tak zrušit nebo pozměnit, ale když vznikl hřích, musel poslat svého nevinného Syna, aby přijal trest za naší neposlušnost a tím naplnil požadavky zákona a vytvořil nám cestu zpátky.  Přemýšlíme-li nad tím, že Bůh nezměnil zákon dokonce ani kvůli tomu, aby vysvobodil svého Syna Ježíše Krista od tak strašného a těžkého úkolu,  uvědomíme si jeho nesmírnou hloubku a důležitost a závaznost pro veškeré stvořené bytosti.

On, Bůh poslal svého Syna, aby přijal trest za porušení zákona který patřil nám, kteří jsme jen zrnko prachu v celém vesmíru. Tak moc je zákon pro Boha a Jeho vládu důležitý a tak obrovskou nepochopitelnou lásku k nám má!

Žalm 103,19 - Hospodin upevnil svůj trůn na nebesích a jeho kralování vládne všemu.

1. Timoteova 1,5 - Cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.

1. Jan 3,24 - Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.

Jan 15,10 - Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce."

Jakub 2,10 - Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl, stal by se vinným ve všech.

Přísloví 28,9 - Kdo odvrací své ucho od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností.

Originál Božího zákona je v nebeské truhle

Originál Božího zákona  je uložen v nebi ve svatyni, Bible o tom jasně hovoří. Povšimněte si, že nařízení tohoto zákona vyrytá na kamenné desky a zaznamenaná Mojžíšem, byla spolehlivým a neomylným přepisem tohoto nebeského originálu. Stejně tak i pozemská svatyně, kterou Mojžíš postavil byla postavena podle nebeského vzoru.  Ti, kdo porozumí tomuto důležitému bodu, jsou vedeni, aby spatřili svatý, neměnný charakter Božího zákona. Uvidíte, jako nikdy předtím, moc Spasitelových slov:

Matouš 5,18 - Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.

Zjevení 11,19 - Tu byla otevřena Boží svatyně , která je v nebi, a byla vidět schrána jeho smlouvy v jeho svatyni; nastaly blesky, hlasy a hromy, zemětřesení a veliké krupobití.

Židům 9,11-12,24 - Ale když přišel Kristus jako velekněz budoucího dobra skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to jest ne z tohoto stvoření, vešel ne skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev jednou provždy do svatyně, když získal věčné vykoupení.... Neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je předobrazem té pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří.

Boží zákon, zjevení Jeho vůle a otisk Jeho charakteru, musí trvat navěky, jako věrný svědek v Nebesích. Je to ten zákon, který Bůh napsal v chrámu v nebesích. Člověk může pošlapat jeho kopii tady dole, ale originál je uchováván v Boží truhle v nebi. A na příkrovu této truhly, přímo nad zákonem, je slitovnice. Právě tam stojí Ježíš, před truhlou a přimlouvá se za člověka, tak jako to dělali v době starozákonní kněží ve svatyni.

Proto teď je ta chvíle činit pokání, protože se přiblížilo království nebeské a Kristus se za vás stále ještě přimlouvá v nebeské svatyni! Ale čas je omezen! Již brzy Kristus svatyni opustí, a nastane odplata soudu!

A tak ať zákon Boží přijímáte nebo ne, ať se vám líbí nebo nelíbí, přijde chvíle, kdy pokleknete před Bohem a budete podle tohoto zákona souzeni. Každý kdo nepřijme do srdce víru v Ježíše Krista, který sám nikdy zákon nepřestoupil a přesto položil život za jeho naplnění, každý kdo nebude očištěný Jeho milostí a neobdrží sílu Ducha Svatého mít zákon ve svém srdci a sílu k proměnění svého života, bude odsouzen a zahuben!  Do nebeského království vstoupí jen ti, kteří zvítězí a nebudou  mít v srdci hřích.

JEŽÍŠ VÁM NABÍZÍ OČIŠTĚNÍ OD HŘÍCHU A SÍLU ZÁKON ZACHOVAT, PŘIJMETE TUTO NABÍDKU?

Izaiáš 65,17 - Neboť hle, tvořím nová nebesa a novou zemi; dřívější věci nebudou připomínány, ani nepřijdou na mysl.

Zjevení 21, 3-8 - A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové." A řekl mi: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá." A řekl mi: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá."

 

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?