ZiskejZdravi.cz

Proč se zajímat o sobotní den odpočinku?

Blíží se páteční západ slunce a náš internetový obchod se na 24 hodin zavírá. Možná kroutíte hlavou a možná vám vyvstává mnoho otázek. Pokud patříte mezi ty zvídavé, rádi vám na otázky odpovíme. Budete-li chtít, rádi vám také zašleme zdarma literaturu, případně napište dotaz v kontaktech pod stránkami.

Dnes je uspěchaná doba, mezilidské vztahy se hroutí, jsou plytké a manželství se rozpadá čím dál více. Zeptáte-li se psychologů čím to je, většina vám odpoví, že lidé málo komunikují. A je to pravda! Nedostatek komunikace je jednou z příčin špatných vztahů. Čas, to je cennost, kterou si nelze koupit, ale lze ho druhému darovat. Kolik času jste věnovali záchraně manželství, svému dítěti, svým rodičům, svým přátelům? A kolik času hledání svého Boha?

Je jednoduché říct, v dnešním materiálním světě, „Bůh není, to je přežitek", ale není to až příliš rychlá a unáhlená odpověď? Stále častěji se setkáváme s lidmi, kteří jsou materialismem přesyceni a obracejí se zpět k přírodě, vnímání duchovních sil a zdravějšímu životnímu stylu. A to je dobře! To jsou ti, kteří hledají, kteří si začínají uvědomovat, že život je něco víc a že smrtí nemusí vše končit. Uvědomují si, že je Někdo vyšší nad námi. A s tím souvisí i otázka sobotního dne odpočinku. Říkáte si, jak?

Změť náboženství a jediný pravý Bůh

Lidé dnes opravdu hledají Boha, ale využívají ke svému hledání jiných cest, a to především cest východních, okultních či zbožšťování přírody. Jak říká Bible, Bůh je jen jeden! Jeden Stvořitel země i vesmíru, jeden Vládce a Zákonodárce, jeden Spasitel a Vykupitel, jen jeden náš milující Otec. Proč je tedy tolik druhů náboženství, tolik bůžků a směrů? Proč je tolik různého uctívání a napodobování? „Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh." (Bible - Izaiáš 44,6) Celé lidstvo je totiž vtaženo do velkého sporu mezi Bohem a satanem, v němž jde o Boží charakter lásky, Boží zákon a Boží svrchovanou vládu nad vesmírem.

Tento spor začal v nebi, když jedna ze stvořených bytostí, která byla vznešeným andělem a obdařená možností volby, se začala povyšovat. Stala se satanem, Božím odpůrcem, který do odboje strhl část andělů. Kdyby Bůh hned zasáhl, bytosti v nebesích, které až dosud zlo neznali, by se začali bát a poslouchali by Boha jen ze strachu. Proto Bůh nechal satana, aby ukázal pravou podstatu zla a vzpoury proti Němu. Bůh musel přemoci zlo svou láskou a ne silou.

Žel satan svedl první lidi Adama a Evu do hříchu, a tím uvedl ducha vzpoury i na naši zemi. S tím, že zde existuje zlo budete souhlasit všichni. Nelze ho na rozdíl od jeho původce nevidět. Ale ve skutečnosti zde s námi žijí zlé duchovní síly, které neustále našeptávají lidem zlé myšlenky a vytváří podhoubí pro zlé skutky, nemoci i utrpení. Znáte to, zlo jakoby na vás doráželo a vtíralo se do vašeho života i když se snažíte žít lépe. Satan se projevuje i různými okultními a spiritistickými metodami, které jsou často skryty za alternativní medicínu, (jóga, akupunktura, homeopatie, reiki ...), která naoko pomáhá, či za rádoby neškodné duchaření (čarodejnice, helloween, zombie..).

Hřích je přestoupením Božího zákona - tedy neposlušnost Božích nařízení, a když lidé přestali Boha poslouchat, začali se mu i sami vzdalovat. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, ale najednou zde je člověk hříšný, plný zloby, bolesti a bez naděje na věčný život. Země se narušila a v celé přírodě můžeme vidět hřích, porušení a utrpení.

Člověk se hříchem od Boha odcizil a již nemohl žít věčně a v přítomnosti Boha. Přesto, že si za svou neposlušnost a svůj stav mohlo lidstvo samo, Bůh nás v tom samotné nenechal. Měl pro lidi plán vykoupení. Protože jak říká Bible trestem za hřích je smrt, poslal Bůh svého Syna Ježíše Krista, aby nás z hříchu vykoupil svou vlastní smrtí a každému kdo v něj uvěří dal naději na věčný život. Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. (Jan 11,25) Stvořitel zemřel za své stvoření, větší důkaz lásky ke všem bytostem Bůh nemohl dát.

Sobota jako znamení pravého Boha

Je tedy mnoho cest k Bohu, ale jen jedna je ta pravá. Satan - nepřítel Boha i lidí chce být totiž také uctíván. Jeho prvotní vzpourou v nebi bylo, že se chtěl postavit na Boží místo, a o to se snaží i zde na Zemi. Proto od věků zavádí tolik druhů různých náboženství po celém světě, od dávných božstev v Egyptě či Babylóně, východní budhismus, hinduismus a jiné, náboženství nového věku, hvězdní mistři, až po sekty a světově uznávané deformace křesťanské víry, které nesouhlasí s naukou Bible a tak zkreslují obraz pravého Boha a jeho Syna Ježíše Krista v očích jiných lidí. Církev totiž v historii svým odpadlictvím od Bible jako Božího slova nadělala tolik zla a násilí, že Bůh je vykreslen jako tyran a násilník. Lidé takového Boha odmítají a přiklánějí se raději k evoluční teorii a sami k sobě. Opak je ale pravdou. Bůh je láska a provází ho spravedlnost a milosrdenství.

A proto, pokud se chcete vydat na nejůžasnější cestu vašeho života, pokud chcete věnovat svůj čas tomu nejdůležitějšímu ve vašem životě, pojďte hledat Boha, ale toho pravého. Boha, který neváhal dát pro vaší záchranu svůj život, Boha, který vás tolik miluje a který je ve skutečnosti vaším Otcem Stvořitelem. On vás vytvořil a dal vám život, On vás také stále při životě udržuje a čeká, až jako zlobivé a neposlušné dítě přijdete zpátky do jeho náručí a přijmete jeho nabídku milosti a zachráníte si tak věčný život. Bůh je tedy Stvořitel, tím se ostatní bůžkové pochlubit nemohou, Bůh je i Vykupitel a Zachránce, který sám dal svůj život za nás, žádné jiné náboženství takového boha nemá. A věrnost takovému Bohu s velkým B symbolizuje právě sobotní den odpočinku. Pojďme teď Boha hledat hned na začátek lidských dějin do ráje.

Uznání Stvořitele v ráji

Stvoření člověka v ráji, jak popisuje Bible, proběhlo během 6 doslovných 24 hodinových dní. Sedmý den sobotu Bůh odpočinul a posvětil jí. Máme tedy 7 denní týdenní cyklus, který nemá žádné jiné odůvodnění, než že je důkazem stvoření Země během sedmi dnů. Sedmitýdenní cyklus není odvozen ani od slunečního cyklu (jako den a noc), ani od měsíčního (jako roční období) a nepodařilo se ho nikdy trvale změnit. Opravdovým cílem dne odpočinku je mít s Bohem společný čas a společenství. Dát Boha na první místo. Uznat Jeho Stvořitelskou moc.

Bůh tím říká Adamovi a Evě: „Nic z toho, co vidíte kolem sebe, nic ze vší té nádhery, nic z toho vás neudělá šťastnými. Své štěstí nenajdete v materiálních věcech. Byli jste stvořeni pro vztah." Všichni obrácení křesťané vám jistě potvrdí, že nic nemá takovou cenu a nic je neučiní tak šťastnými, jako když cítí přítomnost svého Stvořitele ve svém srdci a životě. Proto tento sedmý sobotní den Bůh za námi přichází a my za ním a upevňujeme vztah se svým Stvořitelem a Vykupitelem.

Boží desatero na Sinaji

Lidé všech dějin Země stále více podléhali zlu a Bohu se vzdalovali. Vytvářeli si své bůžky a svá náboženství, kterým v podstatě uctívali Ďábla, který se tak stavěl na Boží místo. To se celou historii opakuje, jen bůžkové mění podoby. Přesto měl v každé době Bůh Stvořitel své věrné lidi. Před potopou světa to byl Enoch, Noe s rodinou a později si Bůh chtěl vytvořit celý národ, který by byl určitým vzorem okolnímu pohanskému světu, aby na něm mohli Boha lidé lépe poznat, rozlišit od pohanských bůžků a zamilovat si Ho. A tak Bůh povolal Abrahama a z něj vzešel národ Izraelitů. Izraelský národ byl ale po určitou dobu v zajetí Egypta a tam pozapomněl na Boží nařízení. Když je Bůh mocnými činy vyvedl, na hoře Sinaj jim dal svůj zákon - desatero přikázání napsané Božím prstem na kamenných deskách. Boží lid musí totiž rozlišit co je to hřích aby se ho mohl vyvarovat. Musí se naučit vyhýbat zlu a k tomu jim měl tento napsaný zákon posloužit, protože je psáno že hřích je přestoupením zákona. Lid pravého Boha má být jiný a tím že dodržuje desatero přikázání se vlastně vyhýbá všemu, co ubližuje jak Bohu a druhým lidem. Bůh chtěl, aby ho lidé poslouchali z lásky, tak jako děti své rodiče, protože takováto poslušnost je ochrání od zlého a láska má možnost se rozmáhat dál. Jen málo lidí se našlo, kteří to tak cítilo. Pro většinu židů se stalo dodržování zákona včetně sobotního dne odpočinku jen snůškou příkazů a zákazů.

Ježíš Kristus a platnost zákona

Dodržování desatera přikázání nás ale nemůže zbavit hříchu, který na nás leží jako těžký balvan a za který zasluhujeme smrt. Bible říká: „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu." (Římanům 6,23) A tak Boží Syn, přestože sám byl bezhříšný vzal naše hříchy na sebe a podstoupil smrt za nás. Dal nám hříšníkům to nejcennější - dar MILOSTI! Slíbil také, že nám dá Ducha Svatého, který Boží zákon zapíše ne na kamenné desky, ale na naše srdce. A tak způsobí, že ti, kteří vírou přijmou Ježíše Krista budou sami toužit být v souladu s Božími přikázáními, která sám Ježíš zachoval, a budou je dodržovat z lásky pro to, co pro nás náš Spasitel vykonal. Tím naplnil zákon Ježíš Kristus zákon láskou. „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit." (Matouš 5,17)

Přestože někteří věřící mají za to, že sobotní čtvrté přikázání již není závazné a světí místo toho nedělní odpočinek, opak je pravdou. Boží desatero je stále platné, a o to více, protože pro jeho svatost a nezměnitelnost Bůh dal svého Syna a jeho poslušnost je vyjádřením vděčnosti a lásky k němu. Kromě toho, že sobotní odpočinek je stálou připomínkou našeho stvoření v ráji, a tím uznáním jediného pravého Boha Stvořitele, Ježíš také řekl: „Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe." (Jan 14,21)

První církev a středověk

Když Kristus založil novou křesťanskou církev, pověřil jí úkolem jít do celého světa a kázat evangelium. Satan zuřil a snažil se Kristovy následovníky zahubit. V trpících věrných lidech se ale projevovala Boží moc a za každého umučeného jich uvěřilo mnoho dalších. Satan musel změnit taktiku a rozhodl se, že opět začne zamlžovat, překrucovat a tak změní důležité body víry. Velký odpůrce se tak snažil získat lstí to, co se mu nepodařilo získat silou. Pronásledování skončilo a nastalo období kompromisů.

Pohané byli vedeni, aby částečně přijali křesťanskou víru, zatímco odmítali některé její základní pravdy. Vyznávali, že přijali Pána Ježíše jako Božího Syna, že věří v jeho smrt a zmrtvýchvstání, nebyli však přesvědčeni, že jsou hříšní, a necítili potřebu činit pokání nebo změnit svá srdce. Aby se mohli sjednotit, i někteří křesťané udělali kompromisy a začali se uctívat obrazy Pána Ježíše, nebo dokonce Marie a svatých, sošky, změnil se den odpočinku ze sobotního na nedělní den odpočinku, což byl uctívaný den boha slunce. Celou historii ale měl Bůh věrné křesťany, kteří se nesklonili před diktátem církve a zachovali si Biblickou víru, včetně sobotního přikázání. Ti byli ale nadále tvrdě pronásledováni a Bible pálena na hranicích. Co se za středověku dělo asi všichni víte. Jaká nespravedlnost ve jménu Boha, zabíjení a kruté zacházení. Bůh byl ale někde jinde. Byl s těmi nejslabšími a upřímnými a těm dával sílu obstát ve zkouškách jako jí dával svému Synu Ježíši Kristu, když by na této zemi.

Reformátoři očišťují křesťanskou nauku

Přišla doba reformátorů, kteří vycházeli většinou ze vzdělaných kněží, kteří byli upřímní. Ti měli přístup do knihoven a uměli číst v Bibli, která zatím nebyla přeložena do rodných jazyků. Bůh jim dal poznat jak moc se vzdálila nauka církve od nauky Ježíše Krista a každý z reformátorů měl z Bible poznání pravdy, ke kterému dospěl. Jedním z prvních byl Jan Viklef, který studoval Bibli a kritizoval vydíravé praktiky s odpustky. Viklef nebyl jediným katolíkem, který se postavil proti své církvi. V 15. století hlásal pravdy Jan Hus, který za pravdu položil život a s těmito věrnými lidmi začal pomalý postup reformace, nebo-li očišťování církve od falešných teorií.

Další významnou postavou dějin byl Martin Luther. Díky Lutherovi začali přemýšliví katolíci v celé Evropě ztrácet důvěru v řadu pověr, ve kterých vyrostli a místo toho hledali spasení jen skrze zásluhy samotného Ježíše Krista. Přestože bylo mnoho lidí pro pravdu upalováno a vražděno, tak další díky jejich statečnosti a lásce uvěřili. Protestantství se rozšířilo a vybojovalo si své místo. Tak vzniklo několik protestantských církví, z nichž každá v reformaci postoupila o nějaký kus pravdy blíže k Biblickému učení. K poznání obnovit sobotní den odpočinku, ale mělo dojít ještě trochu později.

Úpadek protestanství a vznik fanatismu

Satan chtěl opět zabránit šíření pravdy a protože to nešlo násilím, ovlivnil mnohé lidi aby sklouzli k fanatismu a extrémismu. Dělali si nárok na božská zjevení a tvrdili, že mají dokončit reformaci. Ve skutečnosti ale odmítli základ na kterém byla reformace postavena - Boží slovo, Bibli. A tak vzniklo mnoho fanatických skupin a sekt, které ale Biblické učení nemají. Mnozí protestanté z důvodů pronásledování utíkali do Nového světa - Ameriky, která se tak stala kolébkou protestantismu. Protestantismus začal ale brzy upadat a církve jak v Americe tak v Evropě které si vážili přínosu reformace, nedokázali duchovně růst. Přestože někteří vystupovali a mluvili proti omylům, v devatenáctém století potřebovali protestanté reformaci stejně jako katolíci v Lutherově době.

Obnova reformace a sobotního odpočinku

Všichni protestanté v Americe neusnuli. Mnozí začali více studovat Bibli a zvláště proroctví Daniele a knihy Zjevení Jana. Farmář William Miller, se stal pilným studentem Bible a těchto knih a z Bible vyvrátil mnoho omylů tehdejší doby. Například víru v tisícileté království míru před koncem světa a byl přesvědčen, že Ježíšův příchod je blízko. Ze skupiny lidí, kteří založili svou víru pevně na Bibli vznikla v 19. století Církev adventistů sedmého dne. Adventisté totiž studovali prorocké knihy Bible a vyrozuměli, že sobotní den odpočinku a s ním celý Boží zákon je stále platný a závazný. Přestože nás jeho zachovávání nemůže spasit, má být ale zapsán v našich srdcích a my se máme měnit k Božímu obrazu. Reformace byla dokončena a první Adventisté začali světit opět sobotu jako den Hospodinův a zachovávat učení, které zachovával Ježíš Kristus a první křesťané.

Dnešní svět

Přestože i dnes se blahobytem, zábavou a kompromisy snaží satan svést Boží lid z cesty, pravda o jediném Bohu Stvořiteli a sobotě, jako jeho symbolu, ještě zazní světem v plné síle, aby se mohl každý rozhodnout na čí stranu se v těžké poslední době přidá. To co přichází na svět není těžké odhadnout. Násilí a zlo má vysoce stoupající tendenci, úpadek mravnosti společnosti dosahuje vrcholu, stále větší finanční zadluženost světa i jednotlivců hrozí kolapsem. Stálé hrozby válek, hladomoru a grafy počtu přírodních katastrof vyšplhaly k závratným a dříve nemyslitelným počtům. Mnoho lidí, kteří pracují v ekologicky založených pozicích varují, že naše Země již nemůže dlouho vydržet. To vše a mnoho dalšího odpovídá slovům Ježíše Krista: Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět; neboť mocnosti nebes se zatřesou. A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení." (Lukáš 21, 26-28)

Satan se bude nyní snažit všechny své falešné teorie a nauky v křesťanství propojit i s nekřesťanskými, možná mnozí z vás již tuto snahu cítí. Potřebuje sjednotit svět aby mohl naplnit své teorie o tisíciletém království na zemi a napodobit příchod Ježíše Krista, kterým by lidstvo svedl. Je psáno kdyby bylo možné svedl by i vyvolené. Nezapomeňte, to satan chce stále být na Božím místě a udělá pro to cokoli.

Váš cenný zbytek času

Proto si znovu položte otázku: Kolik času jsem věnoval hledání svého Boha? Znám Ho a zná On mě? Když přijmete v pokoře do srdce víru v oběť Ježíše Krista za vaše hříchy, On vám odpustí každý hřích který jste v životě udělali, řekli nebo jen mysleli. Pak vaše srdce změní a vy budete lepším člověkem, který bude toužit naplňovat Boží zákon a žít bez hříchu. Budete totiž prahnout po dobru, lásce a harmonii se svým Bohem. Budete si pak také moci přivlastnit Boží zaslíbení o tom, že se o vás postará, že se nemusíte bát, že i pro vás přijde a vezme vás k sobě kde je On. Proč? Protože Bůh miluje i tebe hříšníku, který čteš tyto řádky, a čeká na tvé rozhodnutí se mu odevzdat. Nečekej, jinak satan šikovně zaměstná tvé myšlenky, a na svou naději zapomeneš!

Text: ZiskejZdravi.cz

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?