ZiskejZdravi.cz

Otázky a odpovědi o sobotním dni odpočinku

Proč sobotu světíte? Sobotu světíme proto, protože je to den Boha, který stvořil naši krásnou Zemi a všechno živé na ní. Sobotní odpočinek byl dán již v ráji, kde Bůh oddělil sedmý den ke společenství s Ním, a později byl opět potvrzen v Božím desateru přikázání a životem i slovy Ježíše Krista. Je to závazné pravidlo a znamení Božího lidu – tedy těch, kteří uvěřili v Ježíše Krista, přijali jeho milost, skrze kterou jsme spaseni, a pak své srdce nechali proměnit Duchem svatým, aby byli v souladu se svým Bohem. Láska a poslušnost jde ruku v ruce a proto z lásky k našemu Spasiteli věnujeme rádi sobotní čas jen Jemu. Více zde

Proč se o to já, jako nevěřící, mám zajímat?

Ač se to někomu líbí nebo ne, dotýká se to každého člověka. Na této planetě totiž existuje Velký spor mezi dobrem a zlem. Zlo cítíme všude kolem sebe a dokonce můžeme zaznamenat i jeho sílící tendenci, protože satan ví, že má málo času. Brzy bude tento spor ukončen a zlo, ale s ním i všichni kteří nepřijmou milost a jedinou cestu na záchranu kterou nabízí Boží Syn Ježíš Kristus, bude zničeno. Je to otázka života a smrti, poslušnosti a vzpoury, lásky a nenávisti. Rádi vám zašleme zdarma knížku „Velký spor věků" kde budete moci posoudit jak klíčové a nezveřejňované historické události týkající se církve a víry, tak Biblický pohled do blízké budoucnosti. Více zde

Patříte do nějaké církve?

Jsme členy Církve adventistů sedmého dne, která přijala Biblické učení reformátorů jako byl Viklef, Hus, Luther a jiní, kteří očistili mnohé zcestné teorie církve po době středověkého temna. Krom toho přijala do své nauky po důkladném studiu Písma i Biblické pravdy, které v době těchto reformátorů ještě na znovuvzkříšení čekaly jako je stálá platnost Božího zákona včetně čtvrtého přikázání o sobotním odpočinku a očekávání blížícího se druhého příchodu Ježíše Krista a ukončení dějin zla.

Dnes je sedmým dnem v týdnu neděle, proč světíte sobotu, která je dnes šestá?

Do začátku 20 století byla sobota vždy 7 dnem v týdnu a kalendář nebyl v tomto smyslu změněn. Až začátkem tohoto století byla provedena změna a Norma ISO 8601 a evropské normy předepisují nyní jako sedmou neděli a pondělí jako první den týdne. Mnoho států (např. Kanada) se ale řídí stále starým uspořádáním a protože věříme že tak to má být, je pro nás sobota stále tím sedmým dnem podle Božího stvoření a posvěcení. Více zde

Proč máte sobotu od pátečního večera?

Biblická Sobota, se světí od pátečního západu slunce do sobotního západu slunce. Je to podle Biblického záznamu stvoření světa, jak potvrzuje i židovský kalendář.

A není to jedno, který den se světí, hlavně když jsme s Bohem stále?

Pokud světíme sobotu, vyjadřujeme tak lásku, úctu a poslušnost svému Pánu jako svému Stvořiteli. A Bůh řekl: „Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu......Člověk nemůže svévolně měnit Boží slovo, je to jako ve vztahu Otec a syn. Svou poslušností mu prokazujeme úctu, vděčnost i lásku. Více zde

Jaké je znění desatera přikázání?

Bible 21 - 2Mojžíšova 20,1-18

Bůh promluvil všechna tato slova:

1."Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne.

2. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.

3. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.

4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

5. Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh

6. Nezabíjej.

7. Necizolož.

8. Nekraď.

9. Nelži o svém bližním.

10. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic."

Více o jeho duchovní hloubce zde

Jak došlo ke změně ze sobotního odpočinku na nedělní odpočinek?

Tato změna proběhla postupně během prvních století křesťanství. První tendence zachovávat neděli se objevily ve sboru v Římě, kde většinu věřících tvořili „nežidé" Tito věřící dělali kompromisy mezi vírou křeťanskou a pohanskou a tak se křesťanská víra začala vzdalovat Bibli. Na konci 2.století a na začátku 3.století je vydán první zákaz pracovat v neděli a snaha zachovávat neděli místo Biblické soboty stále sílí. Císař Konstantin, který sám byl v té době vyznavačem boha slunce spojil z důvodů politických prvky pohanské s křesťanskými a 7.března roku 321 vydal zákon o potřebě zachovávat neděli - „úctyhodný den slunce". Takto se snažil získat politickou podporu jak křesťanů tak i pohanů. Více zde

Jsem křesťan ale věřím, že po smrti Ježíše Krista již pro nás desatero přikázání není závazné.

Ježíš Kristus svým životem, slovy i svou smrtí nádherně potvrzoval stálou platnost Božího zákona. Svou obětí ho naplnil láskou a smyl z nás hříchy. Tedy vysvobodil nás z jisté smrti, což zákon nedokáže. To ale neznamená, že můžeme dále žít v hříchu! Bible říká, že hřích je přestoupením zákona a podle něj tedy poznáme co to hřích je, a můžeme snadno poznat Boží vůli. Jinými slovy první 4 přikázání se dají shrnout slovy „miluj Boha svého" a dalších 6 přikázání slovy „miluj bližního svého". Boží zákon tedy upevňuje vztah s Bohem i vztahy mezilidské. Více o tom co říká Bible zde

Text: ZiskejZdravi.cz

 

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?