ZiskejZdravi.cz

Co se stane až přijde Ježíš Kristus podruhé?

Všichni známe první příchod Ježíše Krista na tento svět. Většina lidí ho oslavuje v období vánoc, ale málokdo si uvědomuje, že Ježíš Kristus zde na zemi splnil své poslání a odešel zpět do nebe. Před tím ale slíbil, že přijde podruhé. Svým následovníkům řekl určitá znamení, která jsou zapsána v Bibli, a která se opravdu plní.

Ježíš Kristus svou smrtí za naše hříchy zvítězil nad zlem - satanem a porazil ho. Ukázal tak celému vesmíru, že Bůh je láska a přesto že jsme zhřešili proti Božímu zákonu, tolik nás miloval, že dal svého Syna, abychom mohli zpět k Němu. Není většího důkazu lásky, než že Stvořitel zemřel za své stvoření. Nedokážeme ani té velikosti lásky porozumět. Zamysleme se jestli bychom byli ochotní zemřít za některý ze svých výrobků! Co tedy Kristův druhý příchod konkrétně přinese pro lidstvo? Co se bude dít? Proč vůbec znovu přijde?

1. JEŽÍŠ SLÍBIL, ŽE PŘIJDE ZNOVU, PROTO ABY UKONČIL VELKÝ ZÁPAS MEZI DOBREM A ZLEM.

Celé lidstvo je vtaženo do velkého sporu mezi Kristem a satanem, v němž jde o Boží charakter lásky, Boží zákon a Boží svrchovanou vládu nad vesmírem.

Zjevení Jana 12. kapitola popisuje probíhající zápas mezi satanem a církví,

Zjevení Jana 20. kapitola popisuje vítězný závěr, zničení hříchu a všech jeho důsledků.

Krátce před příchodem Krista dojde ve světě i v životě jednotlivců k polarizaci - lidé se postaví na dvě strany, pod dva prapory - buď na stranu Boží, anebo proti Bohu na stranu nepřítele. Pán Ježíš řekl, že zde budou pouze dva tábory lidí.

Matouš 25,31-32 - „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici.

Matouš 24,30-31 - Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.

Římanům 2,6-11 - On „odplatí každému podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu.

2. JEŽÍŠ KRISTUS PŘIJDE, ABY VZKŘÍSIL VĚŘÍCÍ MRTVÉ A PROMĚNIL ŽIVÉ VĚŘÍCÍ.

Ano Kristus má moc nad smrtí a nejsou to jen slova. Sám to dokázal tím, že po třech dnech strávených v hrobě vstal z mrtvých. I za svého působení probudil z prokazatelné smrti několik lidí zpátky do života. On jediný umí dát život.

Zjevení 1,17-18 - Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.

1. Korintským 15,3-4 - Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.

Zatím co satan uvěznil lidstvo do smrti, mimochodem všichni cítíme, že smrt sem nepatří, všichni se jí bráníme a toužíme po životě, pak Ježíš Kristus přijde, aby nás ze smrti zase propustil. Okamžik, kdy Kristus svým mocným hlasem  probudí mrtvé k životu, bude tím nejúžasnějším divem. V té chvíli bude definitivně zlomena moc smrti a již více nebude! Ti věrní, kdo se Kristova příchodu dožijí budou proměněni.

Jan 5,28-29 - Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.

1. Tesalonickým 4,13-18 - Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli  v něm. Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.

3. JEŽÍŠ KRISTUS PŘIJDE SPRAVEDLIVĚ VŠEM ODPLATIT. VŠICHNI VOLÁME PO SPRAVEDLNOSTI A KONEČNĚ SE JÍ DOČKÁME.

Po svém nanebevstoupení se Kristus trvale zabývá vykoupením člověka. On je jediný prostředník mezi Bohem a člověkem; nemáme hledat žádné jiné přímluvce. Každý člověk má možnost volby! Svým postojem k evangeliu, ke Kristu, se rozhoduje, zda Kristus při svém slavném 2. příchodu bude pro něho SOUDCE, který jej odsoudí, nebo KRÁL, který jej přivítá do svého království. On pro mne vykonal vše potřebné ke spasení. Přijmu to?

Zjevení Jana 22,12-13 - „Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední."

Matouš 16,27 - Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.

Židům 9,24 - Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář.

1. Timoteova 2, 3-4 - Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.

Jan 1,12 - Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno.

4. JEŽÍŠ PŘIJDE STVOŘIT NOVOU ZEMI A NOVÉ NEBE.

Kristus přijde proto, aby obnovil původní soulad a štěstí ve vesmíru, které vládly před pádem do hříchu. Bůh stvořil vše dokonalé a krásné, ale hřích vše narušil. Ježíš ukončí tuto smutnou etapu dějin a zřídí své věčné království.

Zjevení Jana 21, 1-5 - Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu řekl: „Hle, činím všechno nové."

2. Petrova 3, 13 - Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti.

Daniel 2,44-45 - Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky.

Daniel 7,13-14 - Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná - nikdy neskončí, jeho království se nezhroutí!

Daniel 7, 26-27 - Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království, moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá věčně a všichni vládcové jej budou ctít a poslouchat."

Jan 14,3 - Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

 

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?