ZiskejZdravi.cz

Dějiny planety Země se chýlí ke konci

Ve všech médiích slyšíme zprávy o přírodních katastrofách. Rozsáhlé zemětřesení, povodně, sopky, požáry, sněhové kalamity, hurikány a tornáda jsou na denním pořádku. Všude slyšíme o válkách, krvavých nepokojích a stávkách. Člověk už ani nestíhá vnímat, co se kde všude ve světě děje. Něco není v pořádku!

Jednou hořel velký kus Ruska a zároveň byla Čína a další Asijské státy pod vodou. Na Islandu soptila sopka, v Jižní Americe rozsáhlé zemětřesení, povodně a sesuvy půdy. Austrálie se najednou ocitla pod vodou a na Novém Zélandu silné zemětřesení. Další zemětřesení, povodně a sesuvy půdy v Jižní Americe, Číně a gigantické zemětřesení v Japonsku. Masivní úhyn ptactva a ryb po celém světě. Svět je poset nesmyslnými válkami proti terorismu, arabskými státy hýbou nepokoje gigantických rozměrů. Denně umírá hlady a na zhoubné nemoci nespočetné množství lidí. Toto je jen malý výběr toho, co se dá najít v médiích v krátkém časovém období.

Také jste si jistě všimli, že je velký nárůst okultních zjevení, spiritistických úkazů jak ve světě, tak v církvích. Zvyšuje se počet pozorování Ufo nad mnoha velkými městy v různých zemích. Mohli jste vidět nevysvětlitelné úkazy na obloze ve tvaru spirály a světelných znamení, které mají předcházet zjevení falešného mesiáše Maitrey. Mnoho lidí získává nevysvětlitelné schopnosti, jako třeba létání, nebo uzdravování na dálku.

Ježíš Kristus svým učedníkům podrobně sdělil jaká znamení budou těsně před druhým jeho příchodem. Učedníci vše zaznamenali a můžeme si toto poselství pro závěr dějin tohoto světa přečíst v Bibli.

Matouš 24,4-8 - Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.

Lukáš 21,9-11 - Až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec." Tehdy jim řekl: „Národ povstane proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.

To co se děje po celém světě není normální a nebylo to vždy v tak velkém měřítku. Stačí si prostudovat nějaké ty statistiky a zjistíme, že přírodní katastrofy rostou strmě nahoru. Po celém světě jsou nepokoje, hlad a nemoci. Svět je přelidněn, poblázněn a zmítá se v bolestech.

To, co se děje ve všech koutech světa, je počátek porodních bolestí jak je uvedeno v Matouši ve 24. kapitole.

Někteří věřící lidé ale říkají, že v brzký příchod Ježíše Krista věřili už jejich dědové. Léta plynou a svět je stále stejný, Ježíš nikde. Není prý důvod panikařit, Ježíš jednou přijde, ale není to naše starost. I o tom Bible hovoří, protože je zaznamenáno, že v posledních dnech přijdou posměvači, kteří budou toto říkat. Lidé budou špatných mravů, sobečtí, budou se honit za penězi, zábavou, jídlem a přepychem.

1. Tesalonickým 5,1-3 - O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.

Noe než vešel do archy 120 let hlásal, že na svět přijde pohroma v podobě potopy. Všichni se mu smáli a brali ho za blázna a blouznivce. Jejich malá víra a posměvačství je stálo život. Tak jako bylo za dnů Noe, tak je i v současné době.

2. Timoteus 3,1-5 - Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.

Zkusme se rozhlédnout kolem sebe, svět se zmítá v bolestech, příroda se hroutí. Povstalo mnoho falešných mesiášů, proroků, věštců. Svět a náboženství je propojeno se spiritismem a okultismem. Vznikají různá hnutí, která hlásají příchod Ježíše Krista, určují brzký datum a hádají se. Je mnoho falešných proroctví.

Určitě není toto vše náhodné, satan ví že mu zbývá málo času. Chystá si svůj poslední klam, aby nás všechny podvedl a oklamal. Chystá se aby napodobil, příchod Ježíše Krista. Vše má perfektně připraveno, je jen na Bohu, kdy mu dovolí aby naplno mohl působit.

Matouš 24,4 - Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.

2. Tesalonickým 2,3 - Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit až v daný čas.

Nenechme se oklamat, neurčujme data konce světa, neděsme se světového dění a toho co nás čeká. Není náš úkol zběsile sedět u novin, televize, internetu, upínat se ke světovému dění a říkat běda co nás čeká. Z Bible víme, že se to musí stát, tak jak je předpovězeno. Naším úkolem je se připravit, očistit se od zábavy a požitkářství, zaměřit se na Ježíše Krista a pokořit se před Bohem tak jako nikdy jindy před tím. Připravme se nyní, dokud je čas.

Matouš 24,30 - Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.

Text: ZiskejZdravi.cz

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?