ZiskejZdravi.cz

Viděla jsem ducha, kdo to byl?

Tajemné a záhadné zjevení zažívá stále větší množství lidí. Tajemné zvuky ze skříní, pohybování obrazů a předmětů a dokonce duchů zemřelých lidí. Pokud se vám stalo něco podobného, tak jste měli co do činění se spiritistickým zjevením. Někdy se zjevení tváří přátelsky, někdy nahání hrůzu, ale v každém případě jedinou pomocí je pouze Ježíš Kristus. Jen On jediný je silnější než ďábel, který využívá své moci a znalostí a způsobuje takovéto projevy, které odporují Bibli. Bible totiž komunikaci s duchy přímo zakazuje.

Zkušenost se zjevením dědečka

„Když mi bylo 13 let, tak mi umřel dědeček. Byli jsme na pohřbu a večer, když jsem šla spát, tak už nevím proč přesně jsem to dělala, zaťukala jsem před tím, než jsem usnula na peřináč. A tu noc se mi trojité zaťukání ozvalo zpět. Docela jsem se vylekala, ale po nějaké době jsem usnula. Nad ránem jsem se probudila. Byla jsem otočená směrem ke zdi, ale najednou jsem měla moc divný pocit, že nejsem v pokoji sama. Otočila jsem se na posteli a uprostřed místnosti, jsem uviděla ducha mého zemřelého dědy. Dívali jsme se na sebe, pak jsem začala křičet a z pokoje jsem utekla. Už jsem tam nechtěla spávat. Mohlo by se zdát, že jsem měla špatný sen. Jenže já jsem si před usnutím vystavila do police fotku, kde jsem byla já a děda, a tu fotku jsme nikdy a nikde nenašli. Vyprávěla jsem to mnohokrát svým přátelům. Když pak někdo z mých blízkých zemřel, prosila jsem Boha, aby už za mnou nikdo nechodil. Už nikdo nepřišel. Až ale mnohem později, při studiu Písma jsem se dověděla, že to můj dědeček nebyl. Jsem šťastná a vděčná za to, že mi bylo umožněno poznat pravdu. Bibli čtu každý den a mám neustále pocit, že tam nacházím nové a nové věci a svědectví."

Efeským 6,12 - Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

Mnoho lidí se setká s ďábelskými duchy, kteří se jim zjeví v podobě jejich zesnulých příbuzných nebo přátel a budou hlásat naprosté bludy. Tito návštěvníci se budou dovolávat našich citů a konat zázraky, aby svá tvrzení doložili. Musíme být připraveni odolat jim pomocí Biblické pravdy, která říká, že mrtví nevědí nic. Bible říká, že duše je také smrtelná a jediný kdo má nesmrtelnost je sám Bůh. Ti kdo se za mrtvé vydávají a berou na sebe jejich podobu jsou duchové ďábelští. Podrobně o tomto tématu pojednává kniha Velký spor věků kapitoly 29-34.

Kazatel 9,5-6 - Neboť živí vědí, že zemřou; mrtví, ti však nevědí nic, ani už nemají odměnu, protože jejich památka byla zapomenuta. Jak jejich láska tak jejich nenávist i jejich žárlivost dávno zanikla a nebudou mít už nikdy podíl na ničem, co se pod sluncem koná.

Žalm 78,50 - Urovnal pěšinu svému hněvu. Jejich duše neušetřil smrti a jejich život vydal moru.

1. Timoteova 6,16 - On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle.

Satan má takovou moc, že nám může ukázat podobu nebo postavu našich příbuzných nebo přátel, kteří v Pánu zesnuli. Bude to vypadat tak, jako kdyby tito přátelé byli opravdu přítomni. Budou užívat slova, která používali, když byli mezi námi i tón hlasu, jaký měli za svého života, bude znít našim uším. Toto vše bude konáno proto, aby byl svět polapen do léčky a uvěřil, že je to pravda.

Lidé musí být důkladně seznámeni s pravdou a toho mohou dosáhnout jedině studiem Písma svatého. Musí vědět, jaký je stav člověka po smrti, protože jinak se jim budou zjevovat duchové, kteří budou o sobě tvrdit, že jsou jejich milými, příbuznými nebo přáteli a budou jim přinášet nebiblická učení. Vykonají všechno, co bude v jejich moci, aby získali jejich sympatie a své výroky budou potvrzovat konáním zázraků. Lid Boží musí být připraven, aby těmto duchům dovedl odolávat biblickou pravdou, která nám zjevuje, že mrtví nevědí nic a ti, kteří se za ně vydávají, jsou duchové ďábelští.

Tento blud se bude stále rozšiřovat a my jim budeme muset čelit tváří v tvář.  Prorok Izaiáš napsal:

Izaiáš 8,19-20 - "Řeknou vám: A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají ... Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit. "

Kdyby lidé uznali pravdu o přirozenosti člověka a o stavu mrtvých, tak jasně vyloženou v Písmu svatém, poznali by v tvrzeních a projevech spiritizmu působení satana, jeho moc, znamení a klamné zázraky. Místo aby se vzdali nevázanosti,  a zřekli se hříchu, který tak milují, mnozí raději zavírají oči před světlem a navzdory varování pokračují dál, zatímco je satan zaplétá do svých sítí a oni se stávají jeho kořistí. "Nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži." (2 Te 2,10.11)

Deuteronomium 18,10-12 - Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.

Satan se dlouho připravoval na svůj poslední pokus oklamat svět. Základ svého působení položil ujištěním, daným Evě v ráji: "Nikoli, nepropadnete smrti." "V den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." (1 Mojžíšova 3,4.5) Postupně připravoval půdu pro svůj vrcholný podvod tím, jak rozvíjel spiritizmus. Dosud svého cíle ještě plně nedosáhl, jeho námaha však bude korunována úspěchem. Prorok napsal: "Hle ... tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha." (Zjevení 16,13.14) Kromě lidí, které bude chránit Boží moc prostřednictvím víry v Boží slovo, zachvátí celý svět satanův klam. Ďábel ukolébává lidi v pocitu, že jim nehrozí žádné nebezpečí, a probudí je teprve příchod Božího hněvu.

Nauka, že člověk i po smrti existuje ve stavu vědomí, zvláště víra, že duchové mrtvých se vracejí, aby sloužili živým lidem, připravila cestu modernímu spiritizmu. Jestliže mrtví mohou přijít do přítomnosti Boha a andělů a jestliže jejich poznání zdaleka přesahuje poznání, které měli za živa na zemi, proč by se nemohli vrátit na zem, aby poučovali žijící? Jestliže se duchové mrtvých, jak učí populární teologové, vznášejí nad svými přáteli na zemi, proč by s nimi nemohli komunikovat, varovat je před zlem nebo je těšit v jejich zármutku? Jak mohou lidé, kteří věří ve stav vědomí člověka po smrti, zavrhovat to, co jim oslavení duchové sdělují jako poznání pocházející od Boha? Tímto způsobem, který je pokládán za posvátný, uskutečňuje satan své úmysly.

Jako poslové ze světa duchů přicházejí padlí andělé a provádějí rozkazy satana. Kníže zla předstírá, že umožňuje komunikaci mezi živými a mrtvými, ve skutečnosti však působí na jejich mysl okouzlujícím vlivem on sám.

Satan má moc předvést lidem podobu jejich zesnulých přátel. Podvod je dokonalý - jejich vzhled, slova, hlas - všechno napodobuje s podivuhodnou přesností. Mnozí lidé se nechávají potěšit ujištěním, že jejich milovaní se těší v radosti nebes a - aniž si uvědomují nebezpečí - poskytují sluch "svůdným duchům a naukám ďábla".

Když lidé uvěří, že mrtví se opravdu vracejí, aby s nimi mluvili, předvede jim satan takové lidi, kteří zemřeli nepřipraveni. Duchové však tvrdí, že jsou v nebi šťastni, že tam dokonce zaujímají vznešené postavení, a tak se šíří blud, že mezi spravedlivými a bezbožnými není žádný rozdíl. Domnělí návštěvníci ze světa mrtvých pronášejí někdy výstrahy a varování, které se pak prokáží jako správné. Tím si získají důvěru a pak šíří učení, které přímo podkopává víru v Písmo. Předstírají hluboký zájem o blaho svých přátel na zemi a namlouvají jim nejnebezpečnější bludy. To, že někdy říkají pravdu a někdy mohou předpovědět budoucí události, dává jejich výpovědím zdání spolehlivosti. Proto tolik lidí ochotně přijímá jejich falešné učení a slepě mu věří, jako by to byla nejsvětější pravda. Zapomínají na Boží zákon, pohrdají Duchem milosti, krev smlouvy pokládají za něco nesvatého. Duchové popírají Kristovo božství a Stvořitele srovnávají se sebou. Tak pokračuje starý buřič v nové masce ve svém boji proti Bohu, který začal v nebi a vede ho na zemi již téměř šest tisíc let.

 

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?