ZiskejZdravi.cz

Deset Božích přikázání v pravém Biblickém znění

Izraelský národ byl shromážděný pod horou Sinaj. Hora se třásla a za mocného burácení se ozval Boží hlas. Bůh pronesl 10 přikázání, kterými se měl národ řídit, aby žili čistě a jejich vztah s Bohem byl stále užší. Deset Božích přikázání jsou morálním zákonem, který měli v srdci již Adam s Evou či praotec Abraham.

Když byl Izraelský národ v Egyptském zajetí, pozapoměli na tyto Bohem dané zákony. Bůh je proto nechal zaznamenat na kamenné desky. Po smrti a vzkříšení Ježíše Krista bylo zaslíbeno, že Duch svatý vepíše svatý zákon i do našich srdcí, pokud mu to svou vírou dovolíme a pomůže nám tak změnit své povahy tak, aby byly v souladu s Bohem.

Deset Božích přikázání prošlo v historii církve značnou změnou a proto je potřeba navrátit se k pravému znění, tak jak jej Bůh svým prstem zapsal do kamene. Přečtěte si deset Božích přikázání, tak jak je dal Bůh na hoře Sinaj Mojžíšovi.

Exodus 20,1-17

Bůh promluvil všechna tato slova:

1. „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne.

2. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.

3. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.

4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

5. Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

6. Nezabíjej.

7. Necizolož.

8. Nekraď.

9. Nelži o svém bližním.

10. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“

 

Prorok Daniel předpověděl:

Daniel 7,23-25 „Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. (Ekumenický překlad: Bude se snažit změnit doby a zákon.)

Daniel ve Starém zákoně viděl, že bude mocnost, která změní zákon. Jediné přikázání týkající se času je přikázání čtvrté - Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

Co řekl Ježíš o zákoně? Bude platit celý a jak dlouho?

Matouš 5,17-19 - „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího.

Jak moc je Boží zákon důležitý?

Lukáš 16,17 - Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Ruší se vírou v Ježíše a Jeho milost zákon?

Římanům 3,31 - Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Co napsal apoštol Pavel o zákoně?

Římanům 7,12 - Zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.

Jak se pozná láska k Bohu a svým bližním?

1. Janova 5,2-3 - To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká.

Celé přikázání Ježíš shrnul do slov lásky, podobně jako to ve starém zákoně udělal Jozue.

Matouš 22,37-40 - Ježíš mu řekl: Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.

Jozue 22,5 - Jen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho přikázání. Přimkněte se k němu a služte mu celým svým srdcem a celou svou duší.

Na jak dlouho a proč jsou ustanovena Boží pravidla?

Žalm 111,7-8 - Skutky jeho rukou jsou pravda a právo; všechna jeho přikázání jsou věrná, spolehlivá navždy a navěky, vydaná v pravdě a přímosti.

Jaké dal Bůh znamení Božího lidu?

Exodus 31,13- Hospodin Mojžíšovi řekl: „Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel.

Bude Boží přikázání znamením i v posledních dnech?

Zjevení 12,17 - Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

Je Boží schrána s Božím neměnným desaterem i v nebesích?

Zjevení 11,18-19 - Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem." Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy.

Co napsal prorok Malachiáš, že je důležité  ve vztahu k  poslednímu Hospodinovu dni planoucímu jako pec?

Malachiáš 3,22 - Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidla a ustanovení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael.

Ježíš vyslovuje proroctví které se vyplnilo až v roce 70 našeho letopočtu, tedy 40 let po Kristu, přesto Ježíš nabádá k poslušnosti zákona!

Matouš 24,20 - Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den.

A co první učedníci? Dodržovali zákon a zachovávali stále sobotu i po nanebevstoupení Ježíše Krista?

Skutky 13,14-44 - V sobotu šli do synagogy a posadili se.......aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu........Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město.

Židům 1,1,9 - Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí......Proto tedy Božímu lidu nadále zůstává svátek. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých.

Boží zákon vždy byl, je a bude. Je neměnnou podstatou Boží vlády plné lásky!

 

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?