ZiskejZdravi.cz

Krása nebeského i budoucího pozemského domova

Při pomyšlení, že všechno to strádání a trápení bude mít brzy konec, a my budeme moci žít v klidu, míru, pokoji, bez nemocí a smrti, se svými přáteli a hlavně nebeským Otcem celou věčnost je úžasná a naplňuje nás vděčností a láskou. Pojďte popřemýšlet o tom, na co se můžeme těšit.

Matouš 5,12 - Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká.

Lukáš 6,23 - V ten den se radujte a jásejte, neboť hle, vaše odplata v nebi je veliká!

Koloským 3,1-2 - Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské.

Jan 14,2-3 - V domě mého Otce je mnoho místa. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

2. Petr 3,13 - my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti.

Až Ježíš Kristus přijde podruhé, vezme nás do nebe, tam kde je On a kde nám připravil příbytky. Teprve po 1000 letech bude země očištěna ohněm a zničen všechen hřích i hříšníci. Ježíš pak vytvoří Novou zemi a ta bude naším trvalým domovem. Přečtěte si povzbuzující citáty E.G.Whiteové o našem budoucím domově. V této studii není vyznačen žádný rozdíl mezi nebem a novou zemí.

Je nebe skutečným místem nebo je to neurčité místo naplněné nehmotnými duchy?

Žd 11,14.16; 1 Pt 1,4; J 14,3.

„Jakým zdrojem radosti pro učedníky bylo vědět, že měli takového Přítele v nebi, který prosí v jejich prospěch! Díky viditelnému nanebevstoupení Kristovu se všechny jejich názory a dohady na nebe změnily. Jejich mysle se tím dříve zabývaly jako oblastí nekonečného prostoru, obývaném nehmotnými duchy. Nyní nebe souviselo s myšlenkou na Ježíše, kterého milovali a ctili nad všechno jiné, s kterým rozmlouvali a chodili, kterého se dotýkali, dokonce i jeho vzkříšeného těla. ...

„Nebe jim už déle nemohlo připadat jako neurčité, nesrozumitelné místo, naplněné nehmotnými duchy. Nyní k němu pohlíželi jako ke svému budoucímu domovu, kde jim Vykupitel připraví příbytky." 6BC 1054.

„Někteří lidé z obavy, aby si život vykoupených příliš nezhmotnili, všechny Biblické zprávy o budoucím domově zduchovňují." GC 674.

Proč nám dal Pán tolik informací týkajících se budoucího života?

„Nikdy nemohly být uvedeny do chodu silnější pohnutky a mocnější prostředky. Nezměrné odměny za konání dobra, nebeská radost, společenství andělů, společenství a láska Boha a jeho Syna, zušlechťování a rozvoj všech našich schopností po celé věčné věky - není to mohutná motivace a povzbuzení k tomu, aby nás přiměly sloužit našemu Stvořiteli a Vykupiteli milujícím srdcem?" SC 21,22.

Je pro nás možné pochopit slávu lepšího světa?

„Lidská řeč je zcela nepostačitelná, aby mohla vylíčit nebeskou slávu. Když se mi ten výjev vybaví v mysli, jsem přemožena úžasem. Uchvácena nepopsatelnou nádherou a neobyčejnou slávou, odkládám pero a volám: „Ach, jaká láska! Jaká podivuhodná láska!" Ani nejvznešenější lidská řeč nedokáže popsat tu nebeskou slávu nebo tu bezmeznou hloubku Spasitelovy lásky." EW 289.

„Kdybychom mohli aspoň jedenkrát patřit na nebeské město, nikdy bychom už nechtěli přebývat opět na zemi. Jsou tam nádherné krajiny na zemi a mě se líbily všechny tyto nádherné vyhlídky v přírodě. Spojuji je se Stvořitelem. Ale vím, že pokud miluji Boha a zachovávám jeho přikázání, v nebi je pro mě připravena mnohem převyšující sláva věčné hodnoty. Krásné jako scenérie země, nesnesou srovnání s nádherou věčného světa." ST 4-8-1889, p. 210.

„Lidská řeč nedokáže popsat odměnu, která čeká spravedlivé. Pochopí ji jen lidé, kteří ji zakusí. Rozum smrtelného člověka nemůže pochopit slávu Božího ráje." GC 675.

Jaké jsou některé jevy v přírodě, které tam nalezneme?

„Hory, roviny a potoky. „Budou tam věčně proudící toky, průzračné jako křišťál a na jejich březích budou šumící stromy zastiňovat cesty, připravené pro Boží vykoupené. Rozsáhlé nížiny tam budou stoupat ke krásným pahorkům a Boží hory zdvihat své majestátné vrcholky. V pokojných rovinách, při živých tocích najde Boží lid, který byl na světě tak dlouho poutníkem a cizincem, svůj domov." GC 675.

Lesy. „Potom jsme vstoupili do lesa, ne do takového tmavého lesa, jaký máme zde na zemi, ne, ne - nýbrž do jasného, v němž bylo plno lesku. Větve stromů se pohybovaly sem i tam a všichni jsme zvolali: „Budeme bezpečně přebývat na poušti a spát v lesích." Prošli jsme lesy, neboť jsme byli na cestě k hoře Sión." EW 18.

Všechny druhy květin. „Viděla jsem jiná pole se všemi druhy květin, a když jsem je utrhla, zvolala jsem: „Ony nikdy neuvadnou!" Dále jsem viděla pole s vysokou trávou, na pohled neobyčejně krásnou, byla svěží zelená, a když se vznešeně vlnila na počest Krále Ježíše, leskla se jako stříbro a zlato." EW 18.

Všechny druhy ovoce. „Viděla jsem stůl z čistého stříbra, dlouhý mnoho mil, ale naše oči jej přesto mohly přehlédnout. Viděla jsem tam ovoce ze stromu života, mannu, mandle, fíky, granátová jablka, vinné hrozny a mnohé jiné druhy ovoce. Prosila jsem Pána Ježíše, aby mne nechal jíst z tohoto ovoce." EW 19.

Strom života. „Tam jsme viděli strom života a trůn Boží. Z tohoto trůnu vytékala řeka čisté vody a na obou stranách této řeky byl strom života. Na každé straně té řeky byl kmen stromu, oba z čistého, průhledného zlata. Z počátku jsem se domnívala, že vidím dva stromy. Podívala jsem se znovu a viděla jsem, že u vrcholu byly tyto dva kmeny spojeny v jeden strom. Tak stojí strom života na každé straně řeky života. Jeho větvě se skláněly k místu, kde jsme stáli, a to ovoce bylo nádherné, vypadalo jako ze zlata smíšeného se stříbrem." EW 17.

Všechna zvířata mírná a důvěřivá. „Neuškodí, aniž zahubí na vší mé hoře svaté; praví Pán." Zde bude člověku navráceno jeho ztracené panství a nižší řád bytostí opět rozpozná svého pána; divocí se stanou mírnými a plaší důvěřivými." Ed 304.

Věčný den. „Sluneční svit bude nahrazen světlem, které nebude nepříjemně oslňovat, ale jasem zdaleka překoná polední světlo. Boží a Beránkova sláva naplní svaté město neblednoucím světlem. Vykoupení budou žít ve slávě věčného dne bez slunce." GC 676.

Jak budou vypadat lidé? Jak budou vysocí? Jak silní? Jaké budou jejich schopnosti?

Okolo 12 stop vysocí. „Vykoupení budou mít opět přístup ke stromu života z dávno ztraceného ráje a „porostou" (Mal 4,2) tak, že dosáhnou plné postavy lidského rodu v jeho původní podobě." GC 645.

„Adam byl více než dvakrát tak vyšší než lidí žijící nyní na zemi, a byl překrásně souměrný." 3SG 64.

Dvacetkrát více vitality. „Pokud by Adamovi při stvoření nebyla udělena dvacetkrát větší životodárná síla, než mají nyní lidé, lidstvo, s jejich přítomnými zlozvyky, přestupujícími přírodní zákony, by vymřelo." FE 23.

„Nikdo nebude potřebovat odpočinek, ani po něm nebude toužit. Nikoho neunaví konat Boží vůli a chválit jeho jméno. Budeme stále cítit svěžest jitra, které nikdy neskončí." GC 676.

„V nebeském prostředí nemůže existovat bolest. Nebude už slz, pohřebních průvodů, ani stopy po smutku. „A smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly." „Aniž dí kdo z obyvatelů: Nemocen jsem." GC 676. „Přijímání nových poznatků neunaví mysl a nevyčerpá tvůrčí sílu." GC 677.

Přítomná totožnost plně zachována. „Ježíšovo vzkříšení je obrazem konečného vzkříšení všech, kdož v něm odpočívají. Tvář zmrtvýchvstalého Spasitele, jeho způsoby, jeho hlas, to vše jeho učedníci bezpečně poznali. Jako vstal z mrtvých Ježíš, tak vstanou i ti, kdož v něm zesnuli. Poznáme pak své přátelé, tak jako učedníci poznali Ježíše. V tomto smrtelné životě mohou být poznamenáni nemocemi nebo úrazy, vstanou však dokonale zdraví a krásní; jejich totožnost bude i v oslaveném těle plně zachována." DA 804

Dokonalé paměti. „Lidé žijící před potopou neměli knih, neměli psaných záznamů. Při své velké tělesné a duševní síle měli však dobrou paměť a mohli se naučit tomu, co jim bylo sděleno, a zapamatovat si to a dále to odevzdat neporušené svým potomkům." PP 83.

Mysle uzpůsobilé k neustálému rozšíření. „Jak se budou učit více a více o moudrosti, lásce a moci Boží, jejich mysle se budou neustále rozšiřovat a jejich radost se bude nestále prohlubovat." 5T 702.

Mikroskopický a teleskopický zrak. „Nezkresleně budou pozorovat slávu stvoření - slunce, hvězdy a hvězdné systémy -, jak všechny ve stanoveném řádu krouží kolem Božího trůnu." GC 677.

„Až bude sňat závoj, který zatemňuje náš zrak a naše oči spatří onen svět krásy, z něhož nyní zachycujeme pouhé záblesky pomocí mikroskopu; až popatříme na slávu nebes, kterou nyní jenom zdaleka zkoumáme dalekohledem; až bude navždy odstraněna sněť hříchu a celá země se objeví „v kráse Pána Boha našeho", jaký prostor se otevře našemu studiu!" Ed 303.

„Závoj mezi světem neviditelným a viditelným bude odstraněn a našemu zraku se zjeví úžasné věci." Ed 304.

Koruna života. „Odměna, slávy nebes, udělená vítězům, bude úměrná stupni, jakým představovali charakter Kristův světu. „Kdo skoupě rozsívá, skoupě i žiti bude." 2 K 9,6. ... Koruna života bude jasná nebo matná, bude se skvět mnohými hvězdami, nebo bud zářit několika klenoty podle našeho vlastního způsobu jednání." OHC 123.

Bude tam rodinný život, manželství a zrození?

Mt 22,23-30

žádné manželství nebo rození. „Jsou dnes lidé, kteří vyjadřují svou víru, že na nové zemi budou manželství a rození, ale ti, kdo věří Písmu, nemohou takové učení přijmout. Učení, že na nové zemi se budou rodit děti, není součástí „jistého slova prorockého." MM 99; 1 SM 172.

Malé děti vzaty do nebe. „Když malí novorozenci povstanou nesmrtelní ze svých prašných postýlek, okamžitě přiletí do náručí svých matek. Opět se setkají, aby se už nikdy nerozešli. Ale mnozí z maličkých tam nemají žádnou matku. Nadarmo čekáme na nadšenou matčinu píseň vítězství. Andělé vezmou děti nemající matku a povedou je ke stromu života." 2SM 260.

Opětné shledání s našimi přáteli. „Přátelé, které smrt dávno rozdělila, se znovu setkají, aby se už nikdy neodloučili, a s radostným zpěvem budou společně vystupovat do Božího města." GC 645.

Budeme žít v domech. „Potom jsme pozorovali ty nejnádhernější věci z vnější strany města. Viděla jsem tam neobyčejně krásné domy, které vypadaly jako ze stříbra, podepřené čtyřmi sloupy, posázenými perlami, nejnádhernějšími na pohled. Tyto domy byly obydleny svatými. Na každém domě byla zlatá římsa. Viděla jsem některé svaté vcházet do domu, smekat své třpytící se koruny a klást je na římsu." EW 18. „Nastavějí též domů, a bydliti budou v nich." GC 675; Iz 65,21.

S kým zakusíme obecenství tváři v tvář?

Se svým strážným andělem. „Každý vykoupený pozná službu andělů ve svém vlastním minulém životě. Anděl, který byl jeho strážcem již od prvých okamžiků jeho života, který sledoval jeho kroky, kryl jeho hlavu v čas nebezpečí, který s ním byl i v „údolí stínu smrti" a který určil místo jeho odpočinku, jej pozdraví v jitro vzkříšení. Co to bude znamenat smět s ním mluvit a poznávat postup Božích zásahů ve svém životě i účast nebes v každém činu ve prospěch lidstva!" Ed 305.

„Nikdy nebudeme vědět od jakých nebezpečenství, viditelných i neviditelných, jsme byli ochráněni díky zásahů andělů, dokud ve světle věčnosti nespatříme prozřetelnost Boží." DA 240.

Další andělé a věrní všech věků. „Láska a soucit, které Bůh vložil do lidského srdce, se tam projeví nejplněji a nejušlechtileji. Čisté společenství se svatými bytostmi, harmonický společenský život se vznešenými anděly i těmi, kdo byli ve všech dobách Bohu věrni, kdo vyprali svá roucha a vybělili je v krvi Beránkově, svatá pouta, která spojují „rodinu na nebi i na zemi" - to všechno bude přispívat ke štěstí vykoupených." GC 377 (Viz Ed 306).

Otec a Syn. „Boží lid bude mít přednost osobně se stýkat s Otcem a Synem. ... Potom ho však uvidíme tváří v tvář, žádný závoj nebude zastírat náš pohled." GC 676,677.

„Pokud jsou během tohoto života věrni Bohu, nakonec „spatří jeho tvář a jeho jméno budou mít na svých čelech"." Zj 22,4. A co je radostí nebes, než vidět Boha? Jaké větší radosti by se mohlo dostat hříšníku spasenému milostí Kristovou než pohlížet do tváře Boha a znát ho jako svého Otce?" 8T 268

Jaká jediná připomínka krutého díla hříchu bude stále před námi?

„Zůstane jediná připomínka: Náš Vykupitel navždy ponese stopy po svém ukřižování. Na jeho raněné hlavě, v jeho boku, na jeho rukou a nohou zůstanou jediné stopy krutého díla, jež působí hřích." GC 674.

„I když skončí pozemské starosti, bolesti i pokušení a budou odstraněny jejich příčiny, vykoupení si budou vždy jasně uvědomovat, kolik stála jejich záchrana." GC 651.

Jakými činnostmi a studiemi budeme zaměstnáni?

Pravidelné shromažďování k uctívání Boha. „I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od soboty do soboty přicházet bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Hospodin." PK 733 (Iz 66,22.23).

Budou tvořit a naslouchat dokonalé hudbě. „Potom jsem viděla veliký počet andělů přinášet z města nádherné koruny - pro každého svatého jednu korunu, na které bylo napsáno jeho jméno. Když Pán Ježíš ty koruny žádal, andělé mu je podávali a laskavý Pán Ježíš je vlastní pravicí kladl na hlavy svatých. Andělé přinášeli také i harfy, které Pán Ježíš rovněž podával svatým. Anděl udílející rozkazy se jako první dotkl strun, aby udal tón, a pak se všechny harfy rozezvučely vděčným radostným chvalozpěvem, přičemž se každá ruka dotýkala harfy tak dovedně, že vyluzovala nádherné a dokonalé tóny." EW 288.

Budou studovat dějiny velkého sporu. „Potom se před nimi otevře postup velkého sporu, který měl svůj počátek dříve, než začal čas a skončí pouze tehdy, když čas přestane." Ed 304.

Odhalí všechny nesnáze života. „Potom se teprve vysvětlí všechny nesnáze celého života. Tam, kde se nám jevil jedině zmatek a zklamání, zmařené úmysly a zvrácené plány, bude zřejmý velký vítězný úmysl, plný božského souladu." Ed 305.

Dozví se o účinku každého dobrého skutku v tomto životě. „Tu všichni, kteří působili v nezištném duchu, spatří ovoce své práce. Zde teprve bude vidět účinek každé správné zásady a každého šlechetného činu. Něco z toho spatřujeme již zde; avšak jak málo výsledků i té nejušlechtilejší práce na světě je patrno jejímu původci ještě v tomto životě! Jak mnozí se nezištně a neúnavně namáhají pro ty, kteří jsou mimo okruh jejich dosahu a známosti! Rodiče a učitelé uléhají ke svému poslednímu spánku a zdá se, že jejich životní dílo bylo konáno nadarmo; nevědí, že jejich věrnost otevřela prameny požehnání, které nikdy nepřestanou vyvěrat. Jedině vírou vidí, že děti, které vychovávali, se staly požehnáním pro své bližní a že se tak jejich vliv ztisícenásobuje.

Mnohý pracovník vysílá do světa poselství posily, naděje a odvahy, slova, která vnášejí požehnání do mnohých srdcí na této zemi; o samotě a skrytosti se namáhá a nemá tušení o důsledcích své práce. Takovým způsobem jsou udělovány dary, nesena břemena a vykonávána díla. Lidé sejí símě, z něhož jiní nad jejich hroby sklízejí požehnanou úrodu. Sázejí stromy, aby jiní mohli požívat ovoce; jsou spokojeni s tím vědomím, že uvedli v život síly dobra. Všechna jejich činnost i její odezva bude patrna až v budoucnu." Ed 305,306.

Práce na zahradě a na poli. „Na nové zemi budou vykoupeni zaměstnáni činnostmi a radostmi, které přinášeli štěstí Adamovi a Evě na počátku. Budeme žít Edenským životem, životem na zahradě a na poli." PK 730 (Viz také Ed 304). „Viděla jsem některé svaté vcházet do domu, smekat své třpytící se koruny a klást je na římsu, potom šli na pole při těch domech a trochu pracovali, ne jak musíme obdělávat půdu my zde na zemi, ne, ne. Jakési neobyčejně krásné světlo zářilo nad hlavami všech a oni stále jásali a oslavovali Boha." EW 18.

Budou studovat všechny poklady vesmíru. „Všechny poklady vesmíru budou přístupné studiu Božích dítek. Budou prováděna i ta největší odhodlání, dosaženy nejvznešenější záměry a nejvyšší ctižádosti. Teprve tam vyvstanou nové výše, jichž bude možno dosahovat; budou to nové zázraky pro nás obdiv a nové pravdy pro naše pochopení." Ed 307 (Viz také GC 678).

Neustále se budou rozvíjet s žádným koncem v dohlednu. „Tam bude rozvinuta každá schopnost a každé nadání se prohloubí. Budou provedena i ta největší odhodlání, dosaženy nejvznešenější záměry a nejvyšší ctižádosti. Teprve tam vyvstanou nové výše, jichž bude možno dosahovat; budou tu nové divy pro nás obdiv a nové pravdy pro naše pochopení. Budou to nové podněty k rozvoji těla, duše i ducha." Ed 307 (Viz také GC 677).

Co bude největší radostí vykoupených?

„Všechno v nebi je vznešené a vyvýšené. Všichni usilují o zájem a štěstí druhých. Nikdo se nevěnuje a nezajímá sám o sebe. Největší radostí všech svatých bytostí je být svědkem radosti a štěstí těch kolem sebe." 2T 239.

Jak si mohu být jistý, že tam budu?

„Rozhodnutím každé duše by mělo být se nesnažit tak moc pochopit všechny podmínky, které budou převládat v budoucím stavu, jako spíše vědět, co po něm Pán žádá v tomto životě." CT 249.

„Pokoj a soulad nebeských dvorů nebude narušován přítomností toho, kdo je hrubý nebo nevlídný. Ten, kdo v tomto světě vyvyšuje sebe a dílo, které mu bylo svěřeno, nikdy neuzří království Boží, pokud se nezmění v duchu, pokud se nepokoří a neponíží a nebude mít prostotu malého dítěte." 8T 140.

„Pokud máte být svatými v nebi, musíte být nejprve svatými na zemi." TM 145.

Zdroj: www.ellenwhiteova.cz/blizici-se-krize

 

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?